Enklare hantering av sommarersättningar inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu beslutat om det svar som ska skickas till IVO angående den inspektion som genomfördes hösten 2022 där brister konstaterades. Beslut fattades också om modell för ekonomiska ersättningar till medarbetare inom hälso- och sjukvården som frivilligt lägger sin semester utanför sommarmånaderna, samt att gå vidare med de föreslagna satsningarna på Folktandvården.

Det var under förra veckan som den politiska majoriteten initierade en samlad satsning på länets Folktandvård. Förslaget fick idag bifall i hälso- och sjukvårdsnämnden och en riktad lönesatsning mot tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare är nu en av åtgärderna som ska genomföras för att säkerställa tillgången till personal. Satsningarna kommer att finansieras via hälso- och sjukvårdsnämndens befintliga ram samt via medel för beställd barn- och ungdomstandvård.

Enklare att arbeta med sommarersättningar

Region Jämtland Härjedalen använder likt många andra regioner extra ersättningar för att få ihop bemanningen under längre ledigheter och storhelger – främst under sommaren. I praktiken betyder det extra ekonomisk ersättning för att frivilligt förlägga semester utanför sommarmånaderna samt för att ta på sig extrapass. För att underlätta hantering och uppföljning beslutade nämnden idag om ett förslag till ny form för extraersättningar.

Några av förändringarna i förslaget handlar om att fast ersättning med fasta summor ersätts med procentuell, kontant ersättning per utförd timme samt att ersättningarna utgår från medarbetarens individuella grundlön. Detta bedöms bättre spegla redan befintliga arbetssätt för ersättningar, med en tydlig koppling till utförd tid.

– För de flesta innebär förslaget lika eller högre ersättning jämfört med tidigare, men det innebär också att ersättningarna kan betalas ut snabbare eftersom handhavandet är enklare och tydligare. Rent skattemässig innebär det också en fördel för våra medarbetare då det nya förslaget innebär löpande utbetalning med vanlig preliminärskatt till skillnad från tidigare engångsutbetalningar med avdrag för engångsskatt vid utbetalning, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Katarina Nyberg Finn.

Svar till IVO

Den 12 december 2022 kom IVO:s beslut där de begär svar kring de brister som konstaterats gällande tillgång till vårdplatser under tillsynen av Östersunds sjukhus i september 2022. Svaret som nu är beslutat har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av bland annat chefläkare, divisionschefer och berörda verksamhetschefer. Även politisk majoritet och opposition har varit involverade i arbetet.

– Vi ser såklart allvarlig på den kritik som framkommer i IVO:s beslut. Problemen är i flera fall kända sedan tidigare och gemensamma för samtliga regioner. Det finns ingen enskild och enkel lösning men vi behöver intensifiera det arbete som redan pågår i att genomföra förflyttningen mot nära vård, dels att planera för, dels hantera den komplexa bemanningssituationen, inklusive kompetensförsörjningen, på kort och lång sikt, säger Katarina Nyberg Finn.

För mer information:
Katarina Nyberg Finn (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 072-202 53 63

Text: Sara Nilsson