73 procent av hushållen i Jämtlands län har nu snabbt bredband

73 procent av hushållen i Jämtlands län hade tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s i oktober 2019, vilket är en ökning med 4 procent eller ungefär 2600 hushåll sedan 2018. Det är också en dubblering av utbyggnadstakten jämfört med 2018. Snittet av andelen hushåll med snabbt bredband för riket är 85 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019.

Statistiken visar dock att det är långt till målet om att 95 procent av länets hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

Bland kommunerna i länet har Bräcke kommit längst med 84 procent fiberanslutna hushåll, medan Berg endast har 44 procent. Motsvarande andel för kommunerna Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund är 59, 73, 64, 49, 60 respektive 76 procent. Ragunda och Härjedalens kommuner hade den snabbaste tillväxten av fiberbredband med nästan 7 procentenheter. För Östersunds kommun har utöver de fiberanslutna hushållen dessutom 8 procent av hushållen snabbt bredband via sk kabel-TV.

Om även hushåll som finns i närheten av redan fiberanslutna hushåll räknas in har Bräcke och Östersunds kommuner kommit längst. Här har ca 92 procent av alla hushåll antingen tillgång till fiber eller fiber i absoluta närheten.

– Det är fortfarande ganska stor variation mellan länets kommuner och mellan tätort och landsbygd, men skillnaden minskar. Tittar man enbart på landsbygden, det vill säga utanför tätort och småort, har Härjedalens kommun ökat mest i länet med en ökning från 25 procent till 39 procent av hushållen som har snabbt bredband på minst 100 Mbit/s. Näst snabbast ökning på landsbygden har Strömsund kommun som ökat från 10 procent till 22 procent av hushållen som har snabbt bredband. Tredje snabbast ökning på landsbygden har Ragunda kommun som ökat från 46 procent till 54 procent av hushållen, säger Peter Adolfsson, som arbetar på Region Jämtland Härjedalen som regional bredbandskoordinator och har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor.

Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.

Lägst andel fiberanslutna hushåll på landsbygden har, trots ökningen, ändå Strömsunds kommun och Bergs kommun med 22 respektive 28 procent fiberanslutna hushåll.

– Vi är besvikna över den låga utbyggnadstakten men vi vet också att det t ex i Bergs kommun byggs ganska mycket fiber på landsbygden nu. Där byggdes det i stort sett ingenting året innan. Dessutom, överlag, ser det ut som att det kommer att byggas mer under 2020 än vad det gjordes 2019.
Positivt i denna nya statistik är Strömsund, Ragundas och Härjedalens kommuners relativt stora ökning av antalet fiberanslutna hushåll på landsbygden, även om det återstår mycket för att nå bredbandsmålen, säger Elise Ryder Wikén (M) som är Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

– Vi ser också fortfarande, precis som förra året, att det i flera områden är många som inte väljer att ansluta till fiber när man får ett erbjudande om detta och det är väldigt oroande. Ibland medför detta till och med att en aktör helt och hållet avstår fiberutbyggnaden där då. Vi går mot ett allt mer digitaliserat samhälle och då är snabbt och säkert bredband en grundförutsättning, oavsett om man bor på landsbygden eller i tätort, menar Karin Thomasson (MP) som är 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2019.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Ta del av strategin

För mer information:

Elise Ryder Wikén (M)

Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden, mobil 070-649 64 04

Karin Thomasson (MP)

1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, mobil 070-699 99 28

Peter Adolfsson

Regional bredbandskoordinator, e-post peter.adolfsson@regionjh.se,
mobil 072-242 86 56

Text: Maria Stenquist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se