2,14 miljoner till klinisk forskning 2022

Norra sjukvårdsregionen (Region Jämtland-Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland) ger 2,14 miljoner kronor till klinisk forskning 2022.

Norra sjukvårdsregionen har sedan 1986 fördelat cirka 80 miljoner kronor till klinisk forskning i norr. Fler än 900 forskningsprojekt har under åren fått medel från Visare Norr som står för Vårdforskning I SAmverkan REgionalt i Norr.

Visare Norr – anslaget ska stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i Norra sjukvårdsregionen, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Det är forskningsprojekt med klinisk- och annan verksamhetsanknuten inriktning som prioriteras. Ett viktigt inslag i bedömningen är nyttan för patienterna.

Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att behålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande. Erfarenheterna av vårdforskningen genom Visare Norr är positiva. Utformningen stimulerar till ökad forskningssamverkan inom norra sjukvårdsregionen. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

För projektåret 2022 har 2,14 miljoner kronor ställts till förfogande. Till det kommer
100 000 kronor från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

2,14 miljoner kronor fördelade till tolv forskningsprojekt

För 2022 har 28 projekt ansökt om forskningsmedel. Anslag beviljades för 14 projekt, varav 2 från Folke Lithners fond.

Ansökningarna har bedömts av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för norra sjukvårdsregionen samt de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelningen har tagits av FUI-rådet 24 november 2021. Bedömarna har konstaterat att kvalitén på forskningsprojekten genomgående varit hög och att betydligt fler projekt skulle ha varit väl kvalificerade för forskningsmedel, om mer medel funnits att fördela. Beslutet har redovisats för förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet vid sammanträde 8 december 2021.

De enskilda projekten finns i bifogad sammanställning. Ytterligare information om forskningsanslaget Visare Norr finns på www.norrasjukvardsregionforbundet.se Länk till annan webbplats.

Upplysningar om forskningsprojekten i Jämtland Härjedalen:

Bodil Landstad, FoU-direktör, Forsknings- utbildnings- och utvecklingsavdelningen, Region Jämtland Härjedalen. Telefon: 073-0912884