Tertialrapport och åtgärder för kostnadsminskningar

Regionstyrelsen godkände tertialrapporten efter april samt regiondirektörens rapport kring åtgärder för kostnadsminskningar. Beslut togs även om pristagare för årets hälsoinsats.

Regiondirektörens åtgärder för kostnadsminskningar (RS/1065/2018)
Antalet anställda ska enligt regiondirektörens beslut minska med 100 personer. Anställningsstopp gäller sedan 4 maj. Undantaget är anställningar för att minska hyrpersonal, externt finansierade anställningar samt anställning av verksamhetskritisk kompetens. En enhetlig schemamodell för arbete varannan helg under sommaren och hösten, undantaget psykiatrin. Under samma tid utreds och analyseras alla arbetsplatser med verksamhet dygnet runt. Hälsocentralen i Torvalla stängs den 1 juni, hälsocentralen i Kälarne blir filial, distriktssköterskemottagningen i Ås stängs. Möjlighet att skjuta på investeringar ska undersökas. Regionstyrelsen godkände rapporten.

Förändring av Asyl- och flyktinghälsan RS/2175/2018
Regionstyrelsen beslutade att Asyl- och flyktinghälsans uppdrag med regionövergripande ansvar kvarstår under 2018. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra och återrapportera utvärderingar och utredningar med förslag till beslut och krav på kostnadsminskningar.

Tertialrapport (RS/978/2018)
Resultatet efter första tertialen är -66 miljoner kronor. Årsprognosen ligger kvar på -200 miljoner kronor. Likviditeten har hämtat sig marginellt sedan föregående månad men är fortfarande mycket ansträngd. Kostnadsökningarna har bromsat upp till samma nivå som första tertialen i fjol, men är fortfarande hög. Den största kostnadsökningen är personalkostnader, trots att kostnader för bemanningsföretag minskat. Intäkterna har ökat gentemot samma tid i fjol, men inte gentemot budget. Här är det statsbidrag som är den största andelen. Andelen barn och unga som får ett första besök inom 30 dagar uppnås inte. Däremot uppnås målet för minskning av sjukpenningtal hos länets medborgare. Andelen vårdskador har inte minskat och återinskrivningar har inte heller uppnåtts till fullo men närmar sig målvärdet. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit från 6,5 till 6,2 procent, främst bland kvinnorna. Beroendet av bemanningsföretag minskar totalt och särskilt för hyrsjuksköterskor och läkare inom primärvården. Tillgängligheten ligger fortsatt under målnivån. Regionstyrelsen godkände tertialrapporten.

Nationell patientenkät (RS/2780//2017)
Vartannat år sker nationellt gemensamma mätningar av patientupplevd kvalitet i primärvården. Resultatet för riket visar på en svag försämring medan resultatet för Region Jämtland Härjedalen visar på en förbättring. Hälsocentralerna har sammanslaget fått ett något högre resultat i samtliga dimensioner som mäts jämfört med 2015. Några hälsocentraler har förbättrat sitt resultat särskilt mycket, framförallt hälsocentralerna i Härjedalen. Svegs hälsocentral är en av de hälsocentraler som förbättrat sitt resultat allra mest i en nationell jämförelse. Backe hälsocentral ligger fortsatt i topp nationellt. Regionstyrelsen godkände uppföljningen.

Årets folkhälsoinsats (RS/2668/2017)
Priset för årets Folkhälsoinsats 2018 föreslås tilldelas Friskis och Svettis, Östersund, Styrelsen beslutade enligt förslaget.

Samiskt stipendium 2018 (RS/917/2018)
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att Pierre Åhrén utses till stipendiat av Region Jämtland Härjedalens Samiska stipendium, samt att utdelning av stipendiet sker under ett offentligt arrangemang i samarbete med Gaaltije under Yranveckan. Styrelsen beslutade föreslå fullmäktige att bifalla förslaget.

Kulturstipendium till Peterson-Bergers minne 2018 ((RS/918/2018)
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att Manda Stenström, Bahareh Ahmadi, Lovisa Wangby och David Grahn Hellberg utses till stipendiater av Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till Peterson-Bergers minne, samt att utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan.
Styrelsen beslutade föreslå fullmäktige att bifalla förslaget.

Kulturpris till Peterson-Bergers minne 2018 ((RS/919/2018)
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att Regionens kulturpris 2018 tilldelas Maud Hedén Wikander, samt att priset delas ut på Gaaltije under Yranveckan. Styrelsen beslutade föreslå fullmäktige att bifalla förslaget.

För mer information:
Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, 070-311 45 30

Christer Siwertsson (M), regionråd och styrelsens vice ordförande,
070-678 40 48

Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Gun Råberg Kjellerstrand

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se