Styrelse med fokus på ekonomisk uppföljning

Regionstyrelsen har godkänt en rad uppföljningar och även godkänt månadsrapporten efter februari. En tidig ekonomisk prognos för 2018 visar ett underskott på 200 miljoner kronor.

Regiondirektörens rapport (RS/4/2018)
Rapporten Läget i länet, som görs årligen tillsammans med Länsstyrelsen, visar att det på flera sätt går bra för Jämtland Härjedalen – företagandet ligger på fortsatt hög nivå, besöksnäringen är god och både Åre och Östersund ökar sin befolkning där Åre tydligt sticker ut positivt även i riket. Men det finns varningsklockor som att befolkningstalet minskar i länet i stort, kompetensförsörjningen är problematisk inom många områden, utbildningsnivån minskar för både män och kvinnor och unga människors psykiska hälsa försämras.

Arbetet med de åtgärdspaket som beslutats av regionstyrelsen avsedda att minska kostnaderna går framåt enligt plan. En ny struktur för vården startar med inrättandet av en så kallad lättvårdsavdelning som går i drift i maj och som ska avlasta övriga avdelningar och minska antalet hyrsjuksköterskor totalt. Målet är att minska tio vårdplatser totalt och motsvarande personal. Inom åtgärden som benämns Nära vård i samverkan pågår ett arbete och en tät dialog mellan primärvården, akutvården, ambulansvården och kommunerna.

Regiondirektören redogjorde för styrelsen hur kommunikationen fungerat gällande förändrad jour- och beredskap i Strömsund. Styrelsen riktade kritik mot tillvägagångssättet vilket regiondirektören tog med sig till förvaltningen för förbättrade rutiner. Regionstyrelsen godkände direktörens rapport.

Månadsrapport februari 2018 (RS/5/2018)
Resultatet per februari är -35,3 miljoner kronor. Årsprognosen är -200 miljoner kronor. Likviditeten har under februari förstärkts med ytterligare lån på 50 miljoner kronor från Kommuninvest. Den största kostnadsökningen är personalkostnader, trots att kostnader för bemanningsföretag minskat med 2,4 procent. Även kostnader för läkemedel ökar. Verksamhetens intäkter ökade, den största ökningen avser statsbidrag och övriga bidrag. Sjukfrånvaron bland medarbetare fortsätter minska, liksom sjukpenningtalen i länet. Målen för tillgänglighet till vård nås inte. Regionstyrelsen godkände månadsrapporten.

Uppföljning Hälso- och sjukvårdsbarometern (RS/2770/2017)
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning av befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården ur aspekter som tillgång till och förtroende för vård, samt attityder till väntetider. Resultatet för Jämtland Härjedalen visar bland mycket annat att 81 procent uppger att de har tillgång till den vård de behöver, 60 procent tycker att väntetider till hälsocentraler är rimliga och 60 procent har ett stort förtroende för hälso- och sjukvården i regionen. Regionstyrelsen godkände uppföljningen.

Uppföljning bemanningskostnader (RS/2830/2017)
Regionstyrelsen satte i sin verksamhetsplan 2017 som mål att kostnaderna för köp från bemanningsföretag skulle minska till 2015 års nivå. Utfallet 2017 blev 189,9 miljoner kronor, vilket är 62 miljoner kronor högre än målet. Det är framför allt kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor som fortsatt att öka. De var 31,3 miljoner kronor högre 2017 än 2015. Kostnaderna för inhyrda läkare översteg 2017 målet med 30,6 miljoner kronor. Primärvårdens kostnader för inhyrda läkare sjönk 2017 medan sjukhusets kostnader steg. Aktiviteter för att minska beroendet av bemanningsföretag pågår. Regionstyrelsen godkände uppföljningen.

Personalbokslut 2017 (RS/2761/2017)
Personalbokslut 2017 visar att utförd tid har ökat med 118 årsarbetare. Sjukfrånvaron har minskat från 6,6 procent (2016) till 5,5 procent. Vid årsskiftet hade 106 medarbetare sjukpenning via Försäkringskassan, jämfört med 198 år 2016 och 218 år 2015. Några enheter har arbetat med ett förändrat arbetssätt vilket har inneburet att arbetsmiljön upplevs förbättrad. Det nya arbetssättet har gett en tydlighet i fördelning av arbetsuppgifter och vem som gör vad och har även inneburit en möjlighet till fördelning av arbetsuppgifter under vissa perioder som underlättar återgång i arbete. Regionstyrelsen godkände personalbokslutet.

ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE

Årsredovisning 2017 (RS/781//2017)
Region Jämtland Härjedalens resultat 2017 var -236,1 miljoner kronor. Bruttokostnaderna har ökat med 3,6 procent, personalkostnaderna med 5,6 procent (116,5 miljoner kronor), kostnaderna för bemanningsföretag med 8,8 procent (15,4 miljoner kronor), läkemedelskostnader med 1,8 procent (7,5 miljoner kronor), och kostnaden för riks- ochregionvård med 1,1 procent (3,8 miljoner kronor).
Verksamhetens intäkter har minskat med 2,3 procent (16,9 miljoner kronor). Det totala balanserade underskottet uppgick till 1006,8 miljoner kronor.

Ett långsiktigt arbete pågår för att uppnå en ekonomi i balans via långsiktiga utvecklingsplaner. Ett flertal åtgärder har vidtagits för att försöka bromsa kostnadsutvecklingen, bland annat arbetet med bemanningsprojektet. 2014 till 2017 har resultatförbättrande åtgärder för totalt 184 miljoner kr gjorts.

Sammantaget visar måluppfyllelsen för regionfullmäktiges 21 strategiska mål att 66 procent av framgångsfaktorerna är uppnådda under året, medan 32 procent är pågående aktiviteter. 2 procent har inte uppfyllts, även om delar av framgångsfaktorerna är uppfyllda, och det är de strategiska målen god ekonomisk hushållning samt långsiktigt hållbar verksamhet.

Löpande uppföljning av regionstyrelsens åtta aktiva mål visar att tre av målen har uppnåtts under året – sjukpenningdagarna i länet sjunker snabbast i landet, vårdskador har minskat och sjukfrånvaron har sjunkit. Målen för att minska nettokostnadsutvecklingen och kostnaden för bemanningsföretag har inte nåtts under året, inte heller minskning av återinskrivningar. Andel barn och unga som fått ett första besök inom 30 dagar uppgick till 92 procent, vilket är betydligt bättre än föregående år. Vårdgarantin har inte uppfyllts under året men 12 hälsocentraler har nått 90 procent eller högre vilket är i positiv riktning. Styrelsen beslutade föreslå fullmäktige att besluta enligt förslag.

Utredning om förutsättningar för sprututbytesprogram i Jämtland Härjedalen (RS/2366/2016)
Majoriteten av landstingen och regionerna i Sverige har sprututbytesmottagningar för personer som injicerar narkotika. Syftet är att förebygga spridning av blodburna infektioner bland dem som injicerar narkotika, att få möjlighet att motivera till vård och behandling för missbruket, samt att ge en jämlik vård till medborgarna.

Ett förslag att införa sprututbytesprogram i länet återremitterades av styrelsen i januari 2018 då det behövde kompletteras med en redogörelse av de tre punkter som ska bifogas ansökan till IVO:

En redogörelse om hur behovet av avgiftning, vård, behandling samt eftervård av personer som missbrukar narkotika kommer att tillgodoses, hur samarbetet mellan olika vård- och behandlingsformer skall gå till, och vilka rutiner som kommer att användas för att om möjligt tillgodose behovet av informationsöverföring mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Styrelsen beslutade efter att ha fått redogörelsen att föreslå fullmäktige att besluta enligt förslag.

För mer information:
Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, 070-311 45 30
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74
Lisbet Gibson, hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-550 74 04

Text: Gun Råberg Kjellerstrand