Robotkirurgi är bra för patienterna

Det första året med robotkirurgi i drift på Östersunds sjukhus har inneburit kortare vårdtider och bättre patientkvalitet. Det visar en uppföljning som redovisades vid dagens sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslutet att investera i robotkirurgi togs våren 2017. Med alltfler sjukhus i landet som kunde erbjuda robotassisterad kirurgi, sökte sig fler patienter från länet dit och kostnaderna för utomlänsvård ökade. Med de utvecklingsmöjligheter som tillgång till operationsrobot medför, skulle Östersunds sjukhus dessutom bli mer attraktivt som arbetsplats.

Roboten togs i drift 19 mars 2018, och hittills har robotkirurgiverksamheten utvecklats som planerat. Tidsåtgången ligger i nivå med övriga nordiska sjukhus, och de ekonomiska effekterna följer kalkylen. Minskningen av antalet vårddagar har bidragit till att område Kirurgi kunnat minska antalet vårdplatser.

Efter starten av robotkirurgin, har ingen länsinvånare opererats på annat sjukhus för prostatektomi inom ramen för det fria vårdvalet.

– Diskussioner förs just nu med andra regioner om att börja sälja robotassisterade operationer till dem, säger Lennart Ledin (L) som är 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden., och den möjligheten till intäkt är onekligen varmt välkommen.

För mer information:
Lennart Ledin (L), 1:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Tfn 070 327 99 47

Text: Anna-Lena Högström