Ny organisation av psykiatrin

Vid regionstyrelsens sista möte för året behandlades bland annat månadsrapporten, ett förslag till organisationsförändring inom psykiatrin och regiondirektörens rapport visade bland annat att primärvården har minskat kostnaderna för inhyrda läkare med 40 procent jämfört med 2017.

Regiondirektörens rapport RS/4/2018
2016 startade ett nationellt gemensamt bemanningsprojekt som syftar till att minska beroendet av inhyrd personal för alla regioner och landsting. Bemanningsprojektet ägs av hälso- och sjukvårdsdirektörerna i landet och koordineras av SKL. Målet i projektet är att kostnaderna för inhyrd personal ska vara på samma nivå som 2015. Resultatet i Region Jämtland Härjedalen visar att kostnaderna för inhyrda läkare, sjuksköterskor och övrig personal minskar. Exempelvis har primärvården minskat kostnaderna för inhyrda läkare med 32 procent utifrån 2015 års nivå och jämför man med 2017 så har primärvården minskat kostnaderna för inhyrda läkare med 40 procent.

Månadsrapport RS/5/2018
Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat uppgick till -128,9 miljoner kronor till och med oktober 2018. Nettokostnadsutvecklingen var 115,1 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2017 vilket är en förbättring mot tidigare månader. Bruttokostnader har ökat med 4,7 procent. Kostnader för bemanningsföretag har minskat med 39,9 miljoner kronor jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har ökat, liksom kostnaden för läkemedel riks- och regionvård. Intäkterna har ökat med 69,5 miljoner, främst i form av bidrag. Likviditeten förstärktes under november då ytterligare ett lån på 73 miljoner kronor togs från Kommuninvest.
Helårsprognosen ligger kvar oförändrad på -250 miljoner kronor.
Styrelsen godkände rapporten.

Förslag på organisationsförändring område psykiatri RS/1890/2017
I arbetet med den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning har ett flertal områden identifierats där strukturförändringar kan förbättra det ekonomiska resultatet. Ett av områdena är psykisk ohälsa. En genomlysning har bland annat visat att kliniken är uppdelad i för många små enheter. Det blir sårbart och ojämnt vad gäller exempelvis bemanning, tillgänglighet och behandlingsutbud. Område psykiatri föreslår en omorganisation vilket medför att området går från att vara en spretig, stuprörsbaserad och sårbar organisation till att på sikt kunna samla all verksamhet under ett och samma tak på Fältjägargränd 6, där hela området tillsammans kan arbeta effektivt och med ett tydligt patientfokus. Genom förändrade arbetssätt och tydliga rutiner i samband med omorganisation kommer psykiatrin ha möjlighet att erbjuda samma typ av behandlingar och insatser till alla patienter.
Regionstyrelsen ställde sig bakom förslaget.

För ytterligare information:
Ann-Marie Johansson, regionstyrelsens ordförande, 070-311 45 30
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Anton Säwström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se