Norra Sverige i skarpt förhandlingsläge med EU i skuggan av brexit

Den tjugofjärde upplagan av Europaforum Norra Sverige (EFNS) har avslutats med att Jämtland Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland antagit sex gemensamma politiska positionsdokument kopplat till aktuell EU-politik. Positionerna slår bland annat fast norra Sveriges hållning i frågor om sammanhållningspolitik, EU-medel för transportvägar och forskning.

- Det är skarpt läge att påverka EU den här våren, säger Robert Uitto (S), regionråd vid Region Jämtland Härjedalen. Förhandlingarna med medlemsländerna om framtida EU-finansiering inleds nu och där måste vi lyfta fram och driva norra Sveriges intressen. Tillsammans riskerar Västernorrland, Jämtland och Härjedalen att förlora 1,4 miljarder i EU-medel då EU:s budget ska bantas i samband med brexit. En sådan utveckling skulle få stora konsekvenser för tillväxt och jobbskapande i norrlandslänen.

EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i avseenden som berör norra Sverige. Vid de tillfällen då EFNS arrangeras antas positioner där de fyra nordligaste länen enas om gemensamma målsättningar och linjer i EU-politiken. Under den 24:e konferensen som under två dagar arrangerats i Sollefteå har forumet enats om sex gemensamma positioner. Närmare 200 politiker och tjänstepersoner från de fyra nordligaste länen deltog vid forumet och vid antagandet av positionerna.

De antagna positionerna är:

Europaforum Norra Sveriges syn på en framtidsinriktad utvecklingspolitik med regionalt fokus (sammanhållningspolitiken)
Sammanhållningspolitiken är viktig för utvecklingen av EFNS regioner. Norra Sverige har utmaningar med en glesbefolkad och klimatutsatt geografi. Samtidigt levererar regionen stora mervärden till Europa. EU:s stöd är en viktig grund för EFNS regionernas förmåga att ligga i framkant inom många utvecklingsområden.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter om EU:s framtida transportpolitik
Positionen speglar EFNS synpunkter om pågående revidering av CEF-förordningen för tidperioden 2021-2027 samt reflektioner om utveckling av TEN-T-systemet utifrån behov och förutsättningar i norra Sverige.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU:s ramprogram för forskning och innovation (FP9)
EFNS har sammanställt de förslag man framfört i samband med programmet för Horizon 2020 (EU:s hittills största forsknings- och innovationsprogram med nästan 80 miljarder euro i finansiering mellan 2014-2020) och fört över dessa på EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation som omfattar perioden 2021-2029. I positioner berörs frågorna Big data, biobanker, processindustriell automation, bioekonomi/energi, smart cities och smart regions, vindkraft och urfolksforskning.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på Aktivt och Hälsosamt Åldrande inom ramen för FP 9
EFNS-regionen delar den globala demografiska utmaningen där en allt högre andel äldre i glesbygd skapar behov av omfattande förändringar för hälso- och sjukvården. Demografiutmaningen ger även behov av innovationer, produkter och tjänster för ett aktivt, hälsosamt åldrande och silverekonomin.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på internationell samverkan inom ramen för FP 9
EFNS stödjer EU:s nuvarande prioriteringar för internationell samverkan inom ramen för Horizon 2020 men vill inom FP 9 se ett bredare fokus för samverkan. Detta med exempelvis globala glesbygdsregioner för utveckling och tillväxt, då inom många samordnade områden och utlysningar för forskning, innovation och kommersialisering.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på livsmedel inom
ramen för FP 9
EFNS vill öka produktion och export av livsmedel från den norra regionen. Norra Sverige har ett stort utbud av livsmedelsprodukter som kommer från ren natur, har hälsoprofil, hållbara produktionsmetoder och hög kvalité. Produktionerna genomförs ofta i små kvantiteter och har låg export. En samordnad EU strategi i samverkan med t.ex. Enterprise Europe och relevanta utlysningar inom FP 9 kan bidra till förutsättningar för ökad produktion och export.

Skrivna och videobaserade sammanfattningar av positionerna finns här:
http://www.europaforum.nu/?post_type=event&p=53

Läs alla positionerna i sin helhet med konkreta förslag här: http://www.europaforum.nu/?page_id=180

De antagna positionerna kommer nu kommuniceras och drivas mot regering, departement, EU-parlamentariker, EU-kommissionen och berörda instanser på EU-nivå.

För mer information:
Robert Uitto (s), regionråd Tfn 070-962 73 64

Text: Shahram Blomqvist