MiNT blir permanent i Region Jämtland Härjedalen

Efter en uppföljning av försöket med mobilt närvårdsteam, MiNT, beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden idag att försöket ska övergå i ordinarie verksamhet. Nära vård i hemmet i kombination med en kraftig minskning av vårdkonsumtion är två av de resultat som uppföljningen visade. 

– Detta projekt ligger helt i linje med ambitionen att ge vård så nära patienten som möjligt, säger hälso- och sjukvårdsnämndens 3:e vice ordförande Cristine Persson (C), och fortsätter:

– Utvärderingen visar att detta har blivit både markant bättre för patienterna, som inte behöver lika många besök hos vården, som i sin tur kan använda resurserna på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Med medel från den statliga professionsmiljarden startades 2017 ett mobilt närvårdsteam (MiNT). Utifrån en modell i Skaraborg skapades ett team av specialistläkare och specialist-/distriktsköterskor för att skapa trygghet för multisjuka patienter, främst äldre, som befinner sig i ett instabilt läge.

Vanliga diagnoser är KOL, hjärtsvikt, svårare fall av njursvikt och Parkinsons sjukdom. Arbetet sker främst i hemmet, men även vid besök på sjukhuset och eventuell inläggning på vårdavdelning.

Antal besök på akutmottagningen, ambulanstransporter, inskrivningar och vårddagar har följts upp både före och efter anslutning till MiNT, och de har minskat kraftigt. Exempelvis hade sju patienter före anslutningen 233 dygn på vårdavdelning och efter endast 25.

Årskostnaden för införandet är 2,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 90 % lägre kostnad för vård av berörda patienter.

FÖR MER INFORMATION

Cristine Persson (C), 3:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, tfn 070 329 74 15

Mia Ajax, områdeschef HNR, tfn 070 273 15 76

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se