Kulturförståelse ska förbättra vården för samer

Vårdpersonal med kulturförståelse, ett bra bemötande och god tillgänglighet. Det är vad samerna efterlyser från hälso- och sjukvården. Det visar en sammanställning från en webbenkät som gjordes hösten 2018 av Kunskapsnätverket för samisk hälsa.

Enkäten riktade sig till den som är 15 år eller äldre, definierar sig som same och bor i Sverige. Syftet med enkäten var att få veta mer om samers erfarenheter av hälso- och sjukvården och vilka behov som finns. Totalt besvarade 235 personer enkäten och majoriteten kom från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Dalarna.

Att vårdpersonal har samisk kulturförståelse lyftes fram som en viktig del för en mer inkluderade hälso- och sjukvård. Med det menas bland annat kunskap om samisk kultur, historia, samiska livsvillkor, vad det innebär att leva i minoritet och renskötselns livsvillkor och förutsättningar.

– Genom att öka kunskapen kan vi undvika missförstånd och underlätta kommunikationen med patienten. Det stämmer även med hälso- och sjukvårdens ambition om en personcentrerad och behovsstyrd vård, säger Elin Bergarp, huvudkoordinator i Kunskapsnätverket för samisk hälsa, Region Västerbotten.

Utbildning ska ge kulturförståelse

Kunskapsnätverket för samisk hälsa ska i samarbete med Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsa, SANKS, ta fram en e-utbildning som ger ökad kulturförståelse hos personal inom vården.

– Det är en viktig del i att kunna erbjuda en likvärdig vård, samerna ska inte behöva utbilda personalen under själva vårdmötet, säger Laila Daerga, länskoordinator, Region Västerbotten.
Att ta till vara de samiska kompetenser som redan finns inom hälso- och sjukvården är också viktigt i uppbyggandet av samisk kulturförståelse. Det görs bland annat i samiska kompetensnätverk för personal inom regionerna i Västerbotten, Dalarna, Jämtland Härjedalen och Norrbotten.

Tillgänglighet och bemötande

Ökad tillgänglighet via telefon, ”drop-in”-verksamhet och flexibilitet när det gäller öppettider var några förslag på åtgärder som skulle underlätta att söka vård.
Det framkom även att renskötande samer ofta undviker att berätta om sitt ursprung och att hälften av dessa upplever att de har blivit illa behandlad av hälso- och sjukvården på grund av sitt ursprung.

– Det framkommer inte i denna enkät vad den upplevelsen beror på. Men i en tidigare publicerad avhandling kan man se att några faktorer som påverkar det låga förtroendet är historiska trauman, den egna kulturen, upplevelser att personalen har bristande kulturkompetens och sjukvårdens organisation. Vår förhoppning är att e-utbildningen ska lösa den här typen av problematik, säger Laila Daerga.

Fakta om kunskapsnätverket för samisk hälsa

Kunskapsnätverket för samisk hälsa ska säkerställa vård på lika villkor för Sveriges samiska befolkning genom att öka tillgången på språk- och kulturanpassade tjänster i hälso- och sjukvården. Projektet är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Dalarna. Det finns en styrgrupp och en politisk referensgrupp med representanter från regionerna, Sametinget, Landsförbundet Svenska Samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra och Svenska Samernas Riksförbund. Projektet pågår 2017–2019 med stöd från Socialdepartementet.

För mer information:

Elin Bergarp
Huvudkoordinator i Kunskapsnätverket för samisk hälsa, Region Västerbotten
elin.bergarp@regionvasterbotten.se

072-451 97 09

Laila Daerga
Länskoordinator, Region Västerbotten
laila.daerga@regionvasterbotten.se
070-214 97 07

Sofia Kling och Kia Flykt
Länskoordinatorer, Region Jämtland Härjedalen

sofia.kling@regionjh.se
063-14 76 22

kia.blomkvist@regionjh.se
063-14 23 75

Text: Kunskapsnätverket för samisk hälsa