Hälso- och sjukvårdens ekonomi fortsatt sviktande

Hälso- och sjukvården har en budgetavvikelse som uppgår till -42,0 miljoner kronor till och med mars, och ingen vändning syns i nuläget. Störst avvikelse finns inom verksamhetsnära tjänster, främst läkemedelskostnader och köpt riks- och regionvård, men även intäkterna minskar.

– Vi har lagt en underfinansierad budget för hälso- och sjukvården just för att det ska finnas tid under året för omställningar, säger nämndens ordförande Tom Silverklo (c). Att i det läget gå mer back än så är inte under några omständigheter acceptabelt.

– Det krävs oerhört kraftfulla åtgärder och tuffa beslut för att hämta hem minst 42 miljoner redan i år. Regiondirektör Hans Svensson har de egenskaper och den erfarenhet som behövs och han har vårt fulla stöd, säger Tom Silverklo.

Personalkostnaderna är till och med mars positiva mot budget. Kostnad för bemanningsföretag har fortsatt minska under de första tre månaderna 2019, med 4,6 miljoner kronor. Sjukfrånvaron var efter mars 5,6 procent totalt vilket är betydligt lägre jämfört med föregående år.

Tillgängligheten är fortsatt god inom primärvården, men inte inom specialistvården. Såväl när det gäller besök som behandling ligger Region Jämtland Härjedalen klart under riksgenomsnittet, trots att produktionen ökat något.

– Vi genomför åtgärder för att förbättra både tillgängligheten och ekonomin genom det nya sättet att produktions- och kapacitetsplanera, genom Nära Vård, genom digitalisering, genom minskade kostnader både för egen och inhyrd personal, säger Tom Silverklo, men det räcker inte.

För mer information:
Tom Silverklo (C), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden,
tfn 073 267 27 97

Text: Anna-Lena Högström