Fortsatt underskott 2017 för Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalens ekonomiska resultat för 2017 visar ett underskott på 233 miljoner kr.
– Det är naturligtvis oerhört bekymmersamt att resultatet försämrats jämfört med 2016, att regionstyrelsens beslut inte genomförts och gett den effekt vi förväntat oss, säger regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S). 

Bokslutet för 2017 är inte klart förrän i mars men ett preliminärt ekonomiskt resultat visar ett underskott för Regionens hela verksamhet på 233 miljoner kronor. Nettokostnadsökningen har dock förbättrats jämfört med tidigare i höst. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har överskridit budgeten med cirka 400 milj kr och regionstaben med cirka 2 milj kr. Regionala utvecklingsförvaltningen redovisar ett överskott på 7 milj kr jämfört mot budget. Intäktsökningen - i form av skatter och bidrag på 162 mkr jämfört med budget - motsvarar dock inte ovanstående kostnadsökningar, vilket totalt sett genererar Region Jämtland Härjedalens underskott.
– Inom den regionala utvecklingsförvaltningen har det gjorts ett bra arbete för att minska kostnaderna, kommenterar Ann-Marie Johansson.

De ökade kostnaderna beror främst på ökade personalkostnader med cirka 110 milj kr samtidigt som den totala kostnaden för hyrpersonal hamnade på drygt 190 miljoner kronor jämfört med drygt 174 miljoner kronor året innan. I övrigt visar decemberresultatet högre regionvårdskostnader, ny beräkning av pensionsskulden och ny information om återbetalningar till staten av läkemedelsrabatter, det vill säga nya uppgifter som kommit under december månad.
Det är kostnader som äter upp de besparingar på runt 150 miljoner kronor som gjorts de senaste åren. I det ekonomiska bokslutet kan man dock se en trend mot minskat antal hyrsjuksköterskor och stafettläkare inom primärvården under senare delen av året.
– Men det är ändå positivt att trenden vänder, Vår absoluta ambition är att anställa fast personal i stället för att anlita hyrpersonal. Vi har lyckats anställa en hel del personal – både läkare och sjuksköterskor – men har inte i samma takt fasat ut hyrpersonal. Det måste naturligtvis prioriteras omgående för att minska kostnaderna. säger Ann-Marie Johansson.

Regionrådet Christer Siwertsson (M) poängterar att vårdkvaliteten inte påverkas negativt av det ekonomiska läget, utan att ambitionen hela tiden är att värna vården och att effektivisera den i stället för att skära ner – vilket tar längre tid:
– Vi har bland mycket annat förbättrat stora delar av cancervården och vi ser goda resultat i behandling av hjärtinfarkter och kärlkramp samt ökat tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin.

De akuta besparingsåtgärderna som infördes i Region Jämtland Härjedalen i mitten av november – bland annat stor restriktivitet för resor, inköp, utbildning med mera – har gett kostnadsminskningar på drygt 13 miljoner kronor under en och en halv månad. Hälso- och sjukvårdsledningens förslag för att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna ska behandlas i regionstyrelsen 23 januari och regionfullmäktige i februari. Förslagen rör bland annat satsning på nära vård i samverkan, ny struktur för vårdplatser på sjukhuset och därmed stopp för hyrsjuksköterskor från 1 juni 2018, en genomgång av mottagningarna för att hitta nya arbetssätt, minskning av hyrläkare på Östersunds sjukhus och i primärvården. Dessutom omfattande internkontroll av verksamheten och täta uppföljningar för att kunna vidta åtgärder.
– Det är bra förslag som tagits fram och som kan ta oss en bit på väg mot en bättre ekonomi. Men vi måste se effekter av beslut, planer och arbete mycket snabbare och tydligare än vad vi gjort hittills. Under första delen av 2018 är det helt nödvändigt att kunna skörda frukterna av det effektiviseringsarbete som bedrivs, säger Christer Siwertsson.

För mer information:
Ann-Marie Johansson, regionstyrelsens ordförande (S), 070-311 45 30
Christer Siwertsson, regionråd (M), 070-678 40 48
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74
Ingela Jönsson, tf ekonomidirektör, 070-690 05 27

Ytterligare siffror:
2017 års bruttokostnad: 4 155 411 000
Region Jämtland Härjedalen kostar: 11 385 000 kr/dag
• Underskott 2017: 233 000 000, motsvarar 21 dagars verksamhet
• Eller uttryckt på annat sätt: Pengarna räckte till 10 december

Text: Gun Råberg Kjellerstrand