Flera åtgärder för förbättrad ekonomi 

Delårsbokslut efter augusti, åtgärder för att förbättra ekonomin samt nedläggning av Bussgods var några ärenden på Regionstyrelsens oktobersammanträde.

Regiondirektörens rapport (RS/4/2017)
Kostnaderna för bemanningspersonal inom Region Jämtland Härjedalen ökar men är ändå låg jämfört med kostnadsökningar i andra landsting och regioner. Primärvården minskar kostnaderna för bemanningspersonal medan kostnaderna ökar inom specialistvården. Tillgängligheten till primärvården ökar, både när det gäller telefontillgänglighet och besök. Inom specialistvården minskar tillgängligheten till första besök och behandling. Det finns flera orsaker till det, bland annat brist på sjuksköterskor. Riktade insatser planeras, minskade gränser mellan primärvård och specialistvård samt insatser inom produktions- och kapacitetsplanering.
De resultatförbättrande åtgärder som är beslutade av Regionstyrelsen sedan tidigare beräknas uppgå till 33 milj. kr 2017och till 2020 totalt 194 milj.kr. Ytterligare åtgärder planeras, exempelvis vårdavdelningar med annan bemanning än den traditionella, omfördelning av vårdplatser, stopp för hyrsjuksköterskor inom flera områden och pristak för hyrpersonal inom specialiserad vård.
Regionstyrelsen godkände rapporten.

Delårsrapport över tillgångs- och skuldförvaltningen (RS/1074/2017)
Likvida medel har minskat med 3,4 milj. kr sedan årsskiftet och uppgår till knappt 200 miljoner kronor inklusive de lån som tagits på 80 miljoner kr.
Styrelsen godkände rapporten och beslutade att regiondirektören lämnar en fördjupad analys om likviditeten vid nästa sammanträde.

Delårsrapport augusti 2017 (RS/ 780/2017)
Delårsrapporten efter augusti visar att sjuktalen bland medarbetare fortsätter minskar, att vården flyttas allt närmare patienten och att en inriktning mot mer digitalisering sker. Den visar också på en fortsatt mycket bekymmersam ekonomi -mer information finns i separat pressmeddelande från 25/9 på regionjh.se under Press.
Styrelsen beslutade att föreslå fullmäktige att godkänna delårsrapporten samt att planera för vårdavdelningar med annan bemanning än den traditionella, omfördela vårdplatser, sätta stopp för hyrsjuksköterskor inom flera områden och tillämpa pristak för hyrpersonal inom specialiserad vård.

Erbjudande om kostnadsfritt hälsosamtal till invandrare (RS/2001/2017)
I enlighet med Lag om hälso-och sjukvård för asylsökande m.fl. erbjuds kostnadsfri hälsoundersökning till asylsökande, kvotflyktingar och vissa anknytningsinvandrade personer, och det fungerar mycket bra i regionen. Anknytningsfall som kommer efter flyktings etableringsfas samt kärleksinvandrade personer omfattas idag inte av lagstiftning.
Styrelsen föreslår fullmäktige att erbjuda kostnadsfritt hälsoscannande samtal till alla direktinflyttade personer från annat land.

Prisstege 20-resorskort inom Länstrafiken (RS/1936/2017)
Inom Länstrafiken infördes från och med juli 2016 ett 20-resors rabattkort som gäller mellan två i förväg valda orter. Priset beror på avstånd, men kortet har idag ett avståndstak på 62 km.
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att taket förlängs till 170 km – samma som för enkelbiljett – från och med december 2017.

Bussgods i Jämtland Härjedalen (RS/1937/2017)
Styrelsen behandlade ett förslag från Regionala Utvecklingsnämnden om att avveckla Bussgods. Bussgods är en avdelning inom Länstrafiken och har haft ett besvärligt ekonomiskt läge sedan 2013. Färre godsförsändelser, ett minskat godsflöde från länen söder om Jämtland och en ökad konkurrens har bidragit till negativa resultat.
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att Länstrafiken i Jämtlands län AB inte ska köpa aktier eller överlåta bussgodsverksamheten till bolaget Bussgods i Norr AB, att besluta om de ändringar som krävs i bolagsordningen samt att Länstrafiken i Jämtlands län AB ges i uppdrag att avveckla avdelningen bussgods inom bolaget.

För mer information:
Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, 070-311 45 30
Christer Siwertsson (M), regionråd, 070-678 40 48
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74


Text: Gun Kjellerstrand