Finansplanen uppdateras

Region Jämtland Härjedalens finansplan för 2018-2020 föreslås uppdateras. Orsaken är att de ekonomiska förutsättningarna inför 2018 har förändrats sedan beslut om finansplan togs i somras. 

Det var i juli förra året som regionfullmäktige beslutade om finansplan för 2018-2020. Planen baserades då på ett prognostiserat resultat för 2017 på minus 110 miljoner kronor. Det preliminära bokslutet för 2017 visar istället ett minusresultat på 233 miljoner kronor vilket innebär att de ekonomiska förutsättningarna för innevarande år förändrats markant.

– Under hösten har regeringen dessutom fattat beslut om en utökning av de så kallade välfärdsmiljarderna, bland annat med några nya öronmärkta statsbidrag, säger regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S).
Bland de öronmärkta statsbidragen kan nämnas Patientmiljarden (cirka 12 miljoner kr per år), Personalmiljarden (cirka 25 miljoner kr per år) samt en förstärkt Professionsmiljard (cirka 12 miljoner kr per år). Dessa statsbidrag måste in i finansplanen för att få ett bättre underlag för den ekonomiska styrningen.

Trots både öronmärkta och generella tillskott från staten beräknas finansieringen inte räcka till för att täcka det underskott som finns. Enligt landstingsprisindex beräknas kostnaderna under de kommande åren att bli större än intäkterna för Region Jämtland Härjedalen. Intäkterna för Region Jämtland Härjedalens ökar inte heller i takt med de senaste årens nettokostnader.

– För att komma tillrätta med den ekonomiska obalansen behövs en kombination av flera åtgärder. Det krävs en medveten bromsning av tillväxten inom hälso- och sjukvården, volymen växer mycket snabbt. Samtidigt krävs strukturåtgärder och en översyn av finansieringen, säger Ann-Marie Johansson.
– Enbart strukturåtgärder räcker inte till om hälso- och sjukvården samtidigt växer så snabbt som den gör. Inte heller skattehöjningar är tillräckligt för att åtgärda det ekonomiska underskottet. Skatten skulle behöva höjas varje år om inget görs åt volym- och kostnadsökningen.
– En skattehöjning kan aldrig bli aktuell i nuläget. Innan en eventuell skattehöjning kan beslutas, krävs åtgärder som pressar ner nettokostnadsutvecklingen och då talar vi om en volyminskränkning och omfattande strukturåtgärder, kommenterar regionrådet Christer Siwertsson (M).

Regionstyrelsen föreslår vid ett extra sammanträde 13 februari att regionfullmäktige uppdaterar finansplanen vid sammanträdet 13-14 februari.

För ytterligare information:
Ann-Marie Johansson, regionstyrelsens ordförande (S), 070-311 45 30
Christer Siwertsson, regionråd (M), 070-678 40 48
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Gun Råberg Kjellerstrand