Besvärlig bakterie smittspåras i Östersund

Fyra fall av bakterien MRSA har hittats inom hemtjänstområde Oden i Östersunds kommun. Just nu genomförs därför en smittspårning inom såväl kommunens som Region Jämtland Härjedalens berörda vårdenheter.

– De två första fallen upptäcktes vid provtagning av patienter med lindriga infektioner, säger smittskyddsläkare Micael Widerström, och fortsätter:

– Rutinmässigt smittspårar vi kring nya fall med MRSA och på så vis påvisades två ytterligare fall, där båda är smittbärare men inte har symtom på infektion. Smittspårningen vidgas därför något kring alla de fyra fallen.

MRSA är förkortning på en särskild typ av varbakterier (gula stafylokocker) som är motståndskraftiga (resistenta) mot vissa antibiotika. MRSA orsakar ofta inga besvär hos den som är smittbärare, men den kan ge bland annat hudinfektion. Infektionen går ofta över av sig själv men ibland behövs antibiotikabehandling. Eftersom bakterien är motståndskraftig mot flera sorters antibiotika finns färre antibiotika att välja på vid behandling.

Just nu genomförs en så kallad smittspårning bland den personal och de medborgare med hemtjänst som i första hand kan ha utsatts för smitta. Smittspårningen sker inom både kommunens och regionens vård. Beroende på om ytterligare fall påvisas kan smittspårningen utökas, annars avslutas den.

– Eftersom det är en bakterie som man kan bära utan symptom, så identifierar och provtar vi nu de som löper störst risk att vara smittbärare. Risken för smittspridning är dock liten om man inte har sår eller eksem och om man följer hygienrutinerna, avslutar Micael Widerström.

För mer information
Micael Widerström, smittskyddsläkare, tfn 070-680 83 05
Isabella Estlind, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 063-14 30 88

Fakta MRSA via 1177.se

Text: Anna-Lena Högström