Åtgärder för kostnadsminskningar beslutade

Regionstyrelsen tog vid mötet på tisdagen beslut om ett antal åtgärder för att minska kostnaderna inom hälso- och sjukvården. Styrelsen föreslår även regionfullmäktige en ny politisk organisation för nästa mandatperiod. 

Regiondirektörens rapport (RS/4/2017)
På regiondirektörens rapport redovisades läget för inhyrd personal där flera åtgärder redan införts eller är på väg att införas, bland annat pristak för hyrläkare, hyrstopp för sjuksköterskor från 1 juni i år, en förändrad jour- och beredskapsorganisation samt nya arbetstidsmodeller. För att lyckas framåt finns behov av bland annat en starkare utbildningsorganisation. ”Nära vård i samverkan” är en åtgärd för att föra vården närmare patienten och minska antalet inskrivningar på sjukhuset. Åtgärden innebär bland annat att jobba nära patienten i team, att öka antalet hembesök, ha möjlighet till distansbedömningar med bättre utrustningar och teknik samt öka tillgängligheten till läkarbedömningar. Nära vård i samverkan ingår som en av sex åtgärder regionstyrelsen tog ställning till i ärendet RS/785/2017.
När det gäller inventeringen av immunitet mot mässling beslutade styrelsen att inventeringen även ska omfatta inhyrd personal samt att vaccinationsbevis mot mässlingen ska kunna uppvisas vid praktiktjänstgöring.
Regionstyrelsen godkände direktörens rapport.

Månadsrapport november 2017 (RS/5/2017)
Resultatet per november 2017 uppgick till -175,0 miljoner kronor. Nettokostnaderna låg kvar på 5,8 procent. Styrelsen fick även information om det preliminära ekonomiska resultatet efter 2017, som visar ett underskott på 233 miljoner kr, se tidigare utskickat pressmeddelande från 180117.
Regionstyrelsen godkände månadsrapporten efter november 2017 och beslutade att revidera 2018 års finansplan för behandling vid ett extra styrelsemöte i samband med regionfullmäktiges möte i februari.

Inrättande av KTC – Kliniskt Träningscentrum (RS/2459/2017)
Etableringen av Kliniskt träningscentrum i Region Jämtland Härjedalen är tänkt att genomföras i tre etapper där etapp 1ska planeras under 2018 och stå klar för drift preliminärt i januari 2019.
Styrelsen beslutade att etapp 1 genomförs under förutsättning att kostnaderna för projektledaren med kringkostnader kan finansieras med statliga medel. Regionstyrelsen ger dessutom utredningen i uppdrag att se över möjligheter till att bjuda in andra intressenter för att maximera effekten av ett utvecklat KTC.

ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE

Politisk organisation 2019-2022 (RS/2343/2016)
På fullmäktiges uppdrag har en beredning genomfört en översyn av den politiska organisationen för nästa mandatperiod, utifrån direktiven om vad regionens politiska organisation ska åstadkomma och vad den ska kännetecknas av. Beredningen har tagit fram förslag till arbetsordning, reglementen, arvodesregler mm och bedömer att den sammanlagda ekonomiska effekten av förslagen medför en ökning av kostnaden för den politiska organisationen med cirka två miljoner kronor.
Styrelsen beslutade föreslå fullmäktige att besluta enligt förslag.

Åtgärdsförslag utifrån fördjupad analys baserad på SKL:s analys av Region Jämtland Härjedalen (RS/785/2017)
Östersunds sjukhus har efter 2012 haft en hög nettokostnadsutveckling då en allt större andel av befolkningen blivit patienter samtidigt som besöken per patient blivit fler. Detta har sjukhuset hanterat genom mer anställd och inhyrd personal, vilket medfört stora kostnadsökningar.
Utifrån en fördjupning av SKL:s analys från juni 2017, har åtgärdsförslag tagits fram som beräknas minska kostnader med cirka 70 miljoner kronor per helår. Åtgärderna handlar om Nära vård i samverkan, beskriven ovan under regiondirektörens rapport. Tillsammans med åtgärden ny struktur för vårdplatser bedöms effekten bli färre vårdplatser och möjlighet till ett stopp av inhyrda sjuksköterskor från 1 juni, totalt en besparing av 35 miljoner kronor per år. För att bryta utvecklingen med fler besök per patient, ändra kompetensmixen och uppnå ett mer resurseffektivt nyttjande av mottagningstid ska en genomgång göras av mottagningsverksamhet och läkarstrukturen på Östersunds sjukhus. I den senare åtgärden, som beräknas sänka kostnaderna för inhyrda läkare med 20 miljoner kronor per år, ingår även att se över planeringen av ST-läkare. Åtgärder som rör inhyrda läkare i primärvården är minskat antal hyrda läkarveckor, pristak och stopp för att hyra in ej färdiga specialister. Till sist föreslås åtgärder inom vårdadministration ett egenkontrollprogram och proaktiv uppföljning.
Styrelsen beslutade föreslå fullmäktige att besluta enligt förslag.

Utredning om förutsättningar för att införa ett sprututbytesprogram i Region Jämtland Härjedalen (RS/2366/2016)
Majoriteten av landstingen och regionerna i Sverige har sprututbytesmottagningar för personer som injicerar narkotika. Syftet är att förebygga spridning av blodburna infektioner bland dem som injicerar narkotika, att få möjlighet att motivera till vård och behandling för missbruket, samt att ge en jämlik vård till medborgarna.
Regionstyrelsen beslutade att ärendet återremitteras.

För mer information:
Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, 070-311 45 30
Christer Siwertsson (M), regionråd och styrelsens vice ordförande, 070-678 40 48
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74
Ingela Jönsson, tf ekonomidirektör, 070-6900527
Lisbet Gibson, hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-550404


Text: Gun Råberg Kjellerstrand

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se