Ann-Marie Johansson (s). Regionstyrelsens ordförande. Foto: Lena Manneby

Ann-Marie Johansson (s) Regionstyrelsens ordförande. Foto: Lena Manneby,

Efter styrelsen - Utveckling och förbättring i sjukvården

Sjukvården utvecklas och förbättras ständigt, även i Region Jämtland Härjedalen. Jag vill nämna några ärenden på regionstyrelsens februarimöte som beskriver den utvecklingen.

Styrelsen fick en uppföljning om inrättandet av egen onkologiverksamhet. Vid sidan om befintlig onkologimottagning planeras en egen onkologisk avdelning som bemannas av egna specialister. Beslutet togs för två år sedan och bygger på att regionen utbildar egna specialister. Onkologer är inte det enda exemplet på det, utan det är ett arbetssätt som tillämpas på fler områden. Det är svårt att rekrytera färdiga specialister och även om det tar lång tid att utbilda har det visat sig vara framgångsrikt. Utbildningar pågick redan när beslutet togs och regionens första onkolog finns nu på onkologmottagningen. 28 standardiserade vårdflöden för olika cancerdiagnoser har införts, för en bättre och jämlik cancervård. IT-system förbättras för högre säkerhet vid behandling med cytostatika och ombyggnationer gör det möjligt att senare i år eller nästa år få fler behandlingar på hemmaplan. Utvecklingsprojektet finansieras med pengar från regeringens professionsmiljard.

Styrelsen föreslog även regionfullmäktige att bygga om specialistvården på Campus med en operationssal till. Regionen har allt för långa väntetider för operationer. Det är trångt om tider i operationssalarna på sjukhuset och planerade operationer får ofta flyttas när det kommer in akuta fall. Genom att öka med en sal till kan fler planerade operationer göras på Campus utan att störas av akutfall och tillgängligheten förbättras.

Regionen har en vision att ” Ingen patient ska skadas i sjukvården eller tandvården”. Patientsäkerhet är en viktig del i utvecklingen av vården och regionstyrelsen antog den årliga patientsäkerhetberättelsen. Arbetet med att minska vårdskador pågår ständigt och glädjande nog går utvecklingen åt rätt håll. Patientsäkerheten blir allt bättre även om det finns några områden som behöver följas upp särskilt, som vårdrelaterade infektioner och trycksår. Där har även hemsjukvården betydelse och regionstyrelsen godkände samarbetsavtalen med kommunerna. Det är ett tidskrävande och omfattande arbete att skriva fram och komma överens om avtal. Sjukvårdens utveckling gör att kostnader ökar och vem ska finansiera ökningen - regionen, kommunerna eller bägge? I de diskussionerna är det viktigt att patienten kommer först, sedan samhällsekonomin och därefter vem som betalar.

Ann-Marie Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande.

0 av 1 gillar detta