Höstens politiska arbete i regionen har startat

När regionstyrelsen startade höstens arbete i slutet av augusti diskuterades bland annat hur vården fungerat i sommar, det fortsatta arbetet efter Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) analys av vården och det ekonomiska läget.

Rapporten över sommaren var inte klar när regionstyrelsen hade möte men slutsatsen vi kunde dra av det som var känt är att uppdraget att ge invånare och besökare i Jämtland Härjedalen den vård de behöver har fungerat bra, men att det varit ansträngt för personalen, tidvis mycket ansträngt på en del ställen. Ett varmt tack till alla er som medverkar till att vården fungerar även i semestertider!

I juni presenterade SKL en analys av Region Jämtlands Härjedalen verksamhet och ekonomi med fokus på vårdens kvalitet och kostnader. Analysen gav inget entydigt svar på varför sjukvården har så stort underskott men den konstaterade att sjukhusets kostnader ökat mer än i riket i övrigt de senaste åren och mer än vad behovet hos befolkningen motiverar. Ett program för fortsatt analys och fördjupning under hösten har tagits fram. Regionstyrelsen följer arbetet som kommer att summeras och presenteras för styrelsen vid mötet i december.

Under juni träffade jag, Christer Siwertsson och Elin Lemon (regionstyrelsens presidium) de flesta områdesledningar för att prata om förbättringar, effektiviseringar och minskade kostnader. Summeringen efter träffarna är att alla områden med lite olika fokus och olika takt jobbar på med förbättringar. Utvecklat och förändrat arbetssätt bedömer vi i politiken är nödvändigt för att erbjuda en effektivare vård för patienterna och samtidigt använda de värdefulla resurser som personalen utgör på bästa sätt. Lyckas vi med det så kommer också kostnaderna att minska. Idag upplever många inom vården att uppdraget och behoven hos patienterna ökar och att det är svårt att få ihop verksamhet och ekonomi. Vi i presidiet vill fortsätta dialogen med områdesledningarna men vi behöver diskutera former och upplägg med vår nye regiondirektör, Hans Svensson, som tillträdde tjänsten den 1 september.

Slutligen några ord om ekonomiska läget. Positivt är att behovet av hyrläkare minskar inom primärvården. De satsningar som gjorts börjar ge resultat. Det är i primärvården som helheten kring patienten kan fångas upp och att få möta samma läkare har stor betydelse för de som har regelbunden kontakt med vården. Positivt är också att sjuktalen fortsätter att sjunka, både i länet och bland Region Jämtlands Härjedalens medarbetare. När det gäller kostnadsutvecklingen så är det tyvärr inte lika positivt, läget är ungefär som föregående år, och det räcker inte. Resultatet måste förbättras. Jag är övertygad om regionens medarbetare har förslag och idéer som kan bidra till ett bättre resultat, och de idéerna ska tas tillvara.

Slutligen vill jag upprepa mitt och regionstyrelsens tack till alla er som värnat om patienterna och bidragit till vården under sommaren. Jag vill också passa på att hälsa vår nye regiondirektör Hans Svensson varmt välkommen till länet och Region Jämtland Härjedalen!

Ann-Marie Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande

1 av 4 gillar detta