Sommar, sol och vård – läget under semestern

Högsommaren är här och många har en välförtjänt semester. Viktiga samhällsfunktioner stänger aldrig och under sommaren är hälso- och sjukvården är i gång som vanligt fast, med något mindre planerad verksamhet.

För att kunna fortsätta erbjuda vård till invånare och besökare i sommar behövs åtgärder inom vissa områden som inte är optimala men nödvändiga. Medarbetare i delar av verksamheten har tillfälligt behövt flytta avdelning och några yrkesgrupper har erbjudits extra ersättning för att skjuta upp semester. I år har det även visat sig svårare att få tag på tillfälligt inhyrd personal, vilket påverkar antalet öppna vårdplatser.

– Alla är i behov av välförtjänt semester. För att få sjukvården att fungera krävs åtgärder som skiljer sig från hur det brukar se ut. Vi har avtal med bemanningsföretag för att täcka upp flera tjänster. En del medarbetare har nappat på erbjudande om extra ersättning mot att flytta sin semester, något vi är tacksamma för, då det tillfälligt täcker upp många luckor i schemat. Våra invånare kan känna sig trygga med att den som behöver vård mer eller mindre akut, kommer få det. Det innebär att vi utför den vård som behövs här och nu. Utöver det så genomför vi så mycket som vi har möjlighet till, utifrån situationen, säger Anna Granevärn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Bemanningsläget är delvis bättre denna sommar jämfört med samma period 2021, även om en hel del pass fortfarande inte är fyllda. Ute i länet har hälsocentralerna i stort en normal sommarplanering för första gången på några år med förväntade normala besöksströmmar till regionen.

Det skiljer sig ganska mycket åt mellan olika verksamheter på sjukhuset. Några har bemannat för fler vårdplatser medan andra har ett svårare läge jämfört med förra sommaren. Ett exempel är kirurg/ortoped/medicin där det under sommaren är planerat för 126 vårdplatser på vardagar jämfört med 132 under sommaren 2021.

– Det som påverkar samtliga verksamheter i jämförelse med föregående sommar är det förändrade läget kring covid-19, även om vi nu åter ser en viss ökning jämfört med hur det såg ut innan denna sommar. Vi har åter startat en särskild ledning som noga följer utvecklingen och hur verksamheterna kan påverkas, säger Anna Granevärn.

Bättre arbetsmiljö i fokus

I vintras startade ledningen för Region Jämtland Härjedalen ett omfattande arbete för att på sikt få en bättre situation med bemanningen.

– Att lösa bemanningssituationen som vi gör i dag är inget önskvärt läge – det håller inte på sikt. Just nu ser förutsättningarna ut så och vi har likt många andra regioner i Sverige under en längre tid haft en ogynnsam situation. För att åstadkomma ett bättre utgångsläge krävs ett långsiktigt arbete, säger Anna Granevärn.

Det finns flera saker som spelar in i detta arbete – både på tjänstemannasidan och på det regionala politiska planet. En åtgärd som genomfördes i juni är att regionfullmäktige tog beslut om extra lönesatsningar på sjuksköterskor för att lönenivåerna ska ligga närmare andra regioners. En annan är att det redan i år finns medel avsatta för att gå över till helgtjänstgöring två helger av fem. Några verksamheter har det redan i sina scheman och andra behöver jobba vidare med det efter sommaren.

Ytterligare åtgärder är på gång i arbetet med att skapa bättre förutsättningar i arbetsmiljö och anställningsvillkor. Några har kommit som förslag från medarbetare och fackliga företrädare. Bland annat pågår en utvärdering av arbetstidsavtal som kommer ligga till grund för vidare beslut om arbetstider, återhämtning och OB-ersättning.

– Det är viktigt att de här delarna ses över för att ta reda på vad Region Jämtland Härjedalen behöver erbjuda för att klara att bemanna de obekväma arbetstiderna på ett hälsosamt sätt för våra medarbetare. Den viktigaste tillgången vi har är vår personal och den stora och viktiga frågan handlar även fortsatt om att uppnå en riktigt bra arbetsmiljö där våra medarbetare även har utrymme att vidareutveckla sig själva och verksamheten. Det kommer ta tid, men när vi når den nivån bör vi få bättre förutsättningar att rekrytera och behålla personal, säger Anna Granevärn.

Text: Thomas Jarnehill

0 av 1 gillar detta