Region Jämtland Härjedalens åtgärder för att motverka kränkande särbehandling och trakasserier

I Region Jämtland Härjedalen råder nolltolerans mot alla typer av kränkande särbehandling och det finns nyligen reviderade riktlinjer kring detta: ”Riktlinjer för att hantera kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier”.

Arbetet med att sprida och informera om dessa riktlinjer och tydliggöra vår ståndpunkt mot all form av trakasserier och kränkningar på arbetsplatsen har intensifierats efter #metoo-uppropet.

Som direkt åtgärd efter uppropet har vi agerat både genom tydlig information samt med åtgärder för att säkerställa att de rutiner vi har vid anmälan om kränkningar fungerar. I artikel på intranätet Insidan har ledningen redogjort för Regionens inställning och vad man ska göra om man blivit utsatt. Frågan har diskuterats inom regionledningen samt vidare bland chefer och ledningsgrupper i verksamheten.

Region Jämtland Härjedalens värdegrund slår fast att ”Regionens medarbetare ska i dagliga möten och samtal handla med respekt för alla människors lika värde, visa förtroende för andra och utgå från en helhetssyn på regionen och dem regionen är till för.”

I Region Jämtland Härjedalens policy ”Jämställdhet och jämlikhet som utvecklingskraft” står det att: Diskriminering, såväl direkt som indirekt, och andra missgynnanden ska motverkas. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är miniminivån för Region Jämtland Härjedalens arbete med jämställdhet och jämlikhet. Regionens arbete med jämställdhet och jämlikhet ska ha högre ambitioner.

Region Jämtland Härjedalen undertecknade år 2009 CEMR deklarationen, den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Deklarationen omfattar även ett antal principer som den som undertecknar deklarationen förbinder sig till. En av dessa principer är: för att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att alla former av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och annan diskriminering motarbetas. Arbetsgivaren ska motverka diskriminering och vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier. Riktlinjen ska ingå i introduktionsprogram för chefer och medarbetare och minst en gång per år tas upp på arbetsplatsträffar för att alla medarbetare ska känna till hur de ska göra om de blir utsatta för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller annan diskriminering.

I riktlinjerna finns även en lista över tydliga kränkande särbehandlingar, en instruerande checklista kring vad man som enskild medarbetare ska göra om man anser sig utsatt för kränkningar, vad som händer om någon blir utsatt, sekretessbestämmelser, rutiner för polisanmälan med mera.

Grundinställningen är att det alltid är varje enskild individ som avgör vad som är acceptabelt och vad som är kränkande och ovälkommet.

Hans Svensson, Regiondirektör

Annica Sörensdotter, HR-direktör

0 av 0 gillar detta