Beslut i förvaltningsrätten: Avtal om digital egenmonitorering är ogiltigt

Nu har beslut meddelats i ärendet om det system som Region Jämtland Härjedalen använder för egenmonitorering. Förvaltningsrätten menar att det var en felaktigt genomförd direktupphandling.

I oktober 2023 valde Region Jämtland Härjedalen att göra en direktupphandling av en mobilapp som används vid så kallad egenmonitorering. Avtalet, som skrevs med det företag som tidigare levererat tjänsten, sträcker sig överett år, det vill säga till oktober 2024. Anledningen var att skapa tid för arbetet av en större upphandling av ett nytt avtal, som är tänkt att hålla över en längre tid.

Direktupphandlingen gjordes utifrån de nya regler som gäller från och med den 1 februari 2022, där bland annat vissa vårdtjänster har en högre beloppsgräns för direktupphandling. Region Jämtland Härjedalen gjorde bedömningen att den här tjänsten omfattas av dessa regler.

Under hösten 2023 valde ett annat företag som säljer en liknande produkt att göra en ansökan om överprövning av upphandlingen till förvaltningsrätten. Företaget anser att det var fel av Region Jämtland Härjedalen att genomföra direktupphandlingen.

Förvaltningsrätten, som nu har prövat ärendet, meddelar i sin dom att tjänsten inte är en sådan vårdtjänst som omfattas av de nya reglerna. Region Jämtland Härjedalen har därför gjort en otillåten direktupphandling och avtalet ska därmed ogiltigförklaras.

Vad händer nu?

De patienter som i dag använder den nuvarande mobilappen för egenmonitorering kommer att få information om hur de ska göra framöver.

Region Jämtland Härjedalen har arbetat fram en planering för utfasningen då nuvarande mobilapp inte längre får användas. Utrustningen som patienterna har tillgång till kommer kunna gå att användas även i fortsättningen. För att göra det möjligt för patienter att fortsätta rapportera in sina värden kommer alternativa, mindre effektiva arbetssätt, att användas i väntan på att pågående upphandling resulterar i ett nytt avtal, vilket blir tidigast hösten 2024.

Region Jämtland Härjedalen kommer nu att analysera domen och därefter meddela hur egenmonitoreringen ska fungera framöver.

Arbetssätt som sparar tid och resurser

Egenmonitorering är en del av den modernare hälso- och sjukvård som nu införs i Sverige, i och med omställningen mot det som brukar benämnas nära vård.

I dag använder cirka 2 300 patienter systemet i Jämtland Härjedalen. Patienterna mäter själva sina värden, till exempel blodtryck, för att sedan via en mobilapp skicka in värdena till Region Jämtland Härjedalen. Personal i hälso- och sjukvården kan på så sätt kan följa patienternas hälsa och därmed följa hälsotillståndet.

Systemet innebär dels en vinst för patienter, som genom användningen regelbundet får sina värden bevakade utan att behöva åka långa resor till hälsocentral, dels för hälso- och sjukvården där resurser frigörs.

För mer information, kontakta:
Anna Fremner, chef division Nära vård
E-post: anna.fremner@regionjh.se
Telefon: 070-292 70 19

Text: Thomas Jarnehill Foto: Göran Strand

0 av 2 gillar detta