Två kvinnor står på var sin sida om en portabel röntgenmaskin, de ler mot kameran

Siri Petrusson och Theres Almqvist

Karriärvägar för röntgensjuksköterskor på gång

Ett strålande yrke. Jaa absolut, på mer än ett sätt. Nu öppnar sig utvecklingsmöjligheter av olika slag för hälso-och sjukvårdens röntgensjuksköterskor i regionen. Theres Almqvist enhetschef, och Siri Petrusson med många år i yrket har tillsammans med övriga röntgensjuksköterskor snickrat på innehållet i dokumentet.

– Jag tror absolut att det är ett bra verktyg för oss, och det är roligt att vi fått en nystart igen efter att ha påbörjat jobbet med karriärvägar redan i slutet av 1990-talet, konstaterar röntgensjuksköterskan Siri Petrusson och fortsätter;

– Den gången lades arbetet på is, så i och med att vi fått Theres hit till oss som enhetschef och som redan var van vid att jobba på det här sättet från sin tidigare arbetsplats kan ju inte förutsättningarna bli mycket bättre.

Theres Almqvist menar att man kan tydliggöra yrkesrollen med hjälp av karriärvägarna;

– Vad gör röntgensjuksköterskan? Vad har vi för arbetsuppgifter, vad är doktorns gebit och vad är undersköterskans? Det blir så väldigt tydligt nu.

– Jag tror också att de olika stegen på karriärvägen gör det enkelt och tydligt för röntgensjuksköterskan. Har jag den här utbildningen och gör de här sakerna, ja då befinner jag mig på det här specifika steget, säger Theres Almqvist.

Gott om utvecklingsmöjligheter

Båda två upplever att karriärvägarna gör det hela mindre svävande och godtyckligt, utan istället väldigt tydligt. Det är ett levande dokument som säkerligen kommer att revideras och ändras under resans gång. Det är definitivt inte bara akademiska poäng som räknas i de olika stegen. Mångåriga medarbetare bär på stor och gedigen kunskap i yrket som jämställs med eventuella universitetspoäng. Siri Petrusson till exempel har varit yrket troget i nästan 40 år, och började en gång i tiden som röntgenbiträde. Under årens lopp har hon läst in de betyg som behövdes för titeln röntgensjuksköterska. Hon är en av cirka 30 röntgensjuksköterskor på sjukhuset, och med en kandidatexamen i bagaget vilket ger henne formell kompetens att handleda. Det dröjde för övrigt fram till år 2001 innan röntgensjuksköterskorna blev en egen yrkesprofession. Så som den aktuella karriärvägsmodellen är utformad finns det gott om möjligheter att utvecklas länge inom ett och samma steg. Det finns heller ingen strävan efter att alla i en personalgrupp förväntas nå till vägens högsta punkt, utan det behövs personal på samtliga steg på karriärvägen.

– Vi behöver verkligen hela bredden av kompetens, understryker Theres Almqvist. Det är också viktigt att veta att detta vänder sig till röntgensjuksköterskorna på hela sjukhuset inklusive dom som jobbar på vår mammoenhet.

Karriärvägen i stora drag

Karriärvägen för röntgensjuksköterskorna är i stora drag utformad som en modell i totalt fem steg, där steg ett är Ny på jobbet. Där hamnar alla som kommer nya till Östersunds sjukhus, oavsett vilken erfarenhet eller hur många akademiska poäng man har med sig i bagaget. Sedan varierar det hur länge man befinner sig på den nivån, det kan röra sig om allt ifrån några veckor och upp till ett år. På den här nivån ingår bland annat att träna på och utveckla färdigheter som är specifika för arbetet på enheten, och att lära sig hur verksamheten är uppbyggd och hur den styrs. Under varje nivå ingår en mängd olika checklistor och viss internutbildning.

Nivå två kallas för Grundnivå. Här ska röntgensjuksköterskan bland annat fortsätta att utveckla färdigheter, handleda studenter och ta egna initiativ för utveckling av verksamhetens rutiner. Nivå tre kallas för Baskompetens, och på denna nivå ska du ges möjlighet att utvecklas för att arbeta alltmer självständigt utan handledning, börja behärska komplexa situationer och fungera som mentor. På den fjärde nivån, Hög kompetens, ska du ges möjlighet att utvecklas för att prioritera och utföra arbetet med hög kvalitet, kunna improvisera utan att äventyra säkerheten vid till exempel hög arbetsbelastning, delta i forskning inom verksamhetsområdet på magisterexamensnivå. Du kan även tänkas fungera som läkemedelsansvarig. Den femte och sista nivån finns inte ännu i realiteten på Östersunds sjukhus, men Theres Almqvist ser det inte som en omöjlighet att någon medarbetare i framtiden når dit. Det gäller att som arbetsgivare signalera detta och vara attraktiva inför framtiden. På den nivån, som döpts till Mycket hög kompetens, förväntas du till exempel driva nationell/internationell utveckling och forskning inom specialistområdet genom deltagande i möte och seminarium. På den här nivån är du specialistutbildad röntgensjuksköterska. Något som alltså inte finns i Sverige i dagsläget. Vårdförbundet och svensk förening för röntgensjuksköterskor bedriver dock ett påverkansarbete för att reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor ska formaliseras och regleras likt den som redan finns för sjuksköterskor.

Viktigt lyfta fram deras arbete

En del av själva tanken med karriärvägarna är att man som röntgensjuksköterska ska kunna få vidareutbilda sig på betald arbetstid, om verksamheten har ett behov av en utökad kompetens inom ett specifikt område, som till exempel MR eller CT. Rent krasst kommer majoriteten av alla medarbetare att ligga på nivå Hög kompetens eller steget innan. Det är helt okej menar Theres Almqvist. Alla 30 på avdelningen kan inte vara specialistsjuksköterskor.

– Alla nivåer behövs, och vi är ett fantastiskt gäng redan idag.

Röntgenavdelningen är en av tre så kallade piloter i sammanhanget, och Theres Almqvist tycker att det är ett bra val av ledningen eftersom röntgen är ett kugghjul som kommer in i de flesta patientflöden inne på sjukhuset. Nästan alla patienter passerar röntgen någon gång under sin vårdtid.

– För mig som chef var det också viktigt att få visa alla röntgensjuksköterskor här att dom är viktiga och att få lyfta fram deras arbete, slår Theres Almqvist fast.

Fakta om karriärvägar

Inom hälso- och sjukvården i Region Jämtland Härjedalen finns tre karriärvägar; klinisk verksamhet, chef- ledarskap samt forskning- och utveckling. Inom dessa finns det i sin tur karriärvägar kopplat till verksamhetens behov av kompetens. Med högre kompetens följer ett ökat ansvar och arbetsuppgifterna blir alltmer kvalificerade. Utbildning och kompetensutveckling tydliggörs i karriärvägarna och är kopplade till de olika kompetensnivåerna. Målet är att karriärvägar ska ligga till grund för lönebildning. Karriärvägar utformas av en arbetsgrupp som ska bestå av chefer, medarbetare och facklig företrädare. Arbetsgruppens förslag fastslås slutligen av kompetensförsörjningsrådet. Röntgensjuksköterskor, barnsjuksköterskor och psykologer är först ut, men fler yrkesgrupper är på gång.

Text & Foto: Lena Manneby

1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se