porträtt på en kvinnlig läkare iklädd blå vårdkläder stående framför en röntgenbild av lungorFörstora bilden

ST-läkaren Karin Kockum utvecklar i sin forskning en skala för att snabbare och mer strukturerat kunna ställa diagnosen vattenskalle hos äldre. Foto: Henrik Andersson

Karin utvecklar ny skala för tidigare diagnos

Med hjälp av en ny skala för bedömning av förändringar i hjärnan ska äldre personer med vattenskalle kunna få diagnos tidigare – och effektiv behandling snabbare.

Karin Kockum är ST-läkare i Östersund och forskar för att utveckla den nya skalan som ska bli ett stöd för röntgenläkare. I december publicerades hennes senaste forskningsartikel på ämnet.

Beskriv lite närmare – vad är det du forskar om?

– Diagnostik och behandling av vattenskalle hos äldre, så kallad normaltryckshydrocephalus (NPH). NPH yttrar sig i form av tilltagande svårighet att gå och hålla balansen, sviktande närminne och ibland även inkontinens. Uppkomsten är inte helt klar, men omsättningen av den vätska som omger hjärnan påverkas och med det hjärnans funktion. Tillståndet går att behandla med en slang från hjärnans hålrum ner till bukhålan, där överskottet av vätska kan dräneras. Diagnosen ställs genom att en neurolog värderar symtomen och gör en skiktröntgen eller magnetkameraundersökning av hjärnan. I dag tolkas dock röntgenbilden ibland olika av olika läkare. Syftet med forskningen är att utveckla och utvärdera en skala, ”iNPH Radscale”, för att på ett enhetligt och enkelt sätt gradera röntgenförändringar i hjärnan som är typiska för vattenskalle.

Vad handlar din senaste forskningsartikel om?

– I den senaste studien fick 1 000 slumpmässigt utvalda personer över 65 år svara på en enkät med sju frågor om gång, minne och urinbesvär. Alla som utifrån enkäten uppvisade symptom på NPH blev kallade för undersökning hos neurolog samt skiktröntgen av hjärnan. Sju olika tecken på röntgen bedömdes och översattes till poäng och slogs samman, iNPH Radscale. Totalpoängen jämfördes med hur mycket symtom neurologen hade noterat.

Vad kom du fram till?

– Resultatet visar på en koppling mellan symtom och röntgenbild – ju mer symtom, desto mer utbredda förändringar på röntgen. I detta kan iNPH Radscale utgöra ett stöd för röntgenläkaren, dels för att leta efter diskreta förändringar, men också för att göra en strukturerad bedömning av fynden. Skalan kan därmed bli ett verktyg för tidig diagnos, vilket är betydelsefullt för behandlingsresultaten.

Vad är nästa steg för dig när det gäller din forskning?

– Genom kommande artiklar värdera hur iNPH Radscale ska kunna användas i klinisk vardag och se hur de radiologiska tecknen på sjukdomen utvecklas över tid. Med stöd från Cancer- och Omvårdnadsfonden ska kommande resultat presenteras på en internationell vetenskaplig konferens i Bologna, Italien, i oktober.

Text: Sara Rönnberg Foto: Henrik Andersson

Om forskaren

Namn: Karin Kockum

Yrke: Specialisttjänstgörande (ST) läkare i bild- och funktionsmedicin och doktorand vid medicinska fakulteten, Umeå universitet.

Arbetsplats: Röntgenavdelningen, Östersunds sjukhus.

Senast publicerade forskningsartikel: K. Kockum, O.Lilja-Lund, E.-M. Larsson, M. Rosell, L. Söderström, K. Laurell (2917). The idiopathic normal-pressure hydrocephalus Radscale; a radiological scale for structured evaluation. Published online in European Journal of Neurology, 18 december 2017. DOI: 10.111/ene.13555

Läs artikeln här! Länk till annan webbplats.

1 av 2 gillar detta