NYHETSBREV NR. 1, 2024

Nära Vård är ett stort och brett område inom hälso- och sjukvården. Det pågår ständig utveckling och förbättringsarbeten av verksamheterna på många olika plan, inom närvårdsområdet men även regionalt.

Vårt Östersundsteam leds av verksamhetschef Ingela Gillberg tillsammans med 11 enhetschefer samt Linda Nilsson som är MLA, Sofia Djusberg som är PLA samt tre verksamhetsutvecklare som delar på en heltidstjänst Malin Holmström, Charlotte Esping Svarc samt Evelina Carnebo.

Här nedan finner ni kortfattat ett axplock av det som pågår just nu, vad som är gjort och vad som planeras framåt inom teamet i område Östersund.
Kontakta oss gärna om ni har frågor eller funderingar kring pågående eller kommande utvecklingsarbeten, eller om ni har andra förbättringsförslag.

JUST NU

Teledermatoskopi

• Nytt remissflöde pågår som pilot mellan hudmottagningen och vissa hälsocentraler i NVO Östersund
• Syftet är att förbättra prioriteringen av personer med hudförändringar och därmed minska ledtider till diagnos och behandling
• Piloten planeras att utvärderas under våren 2024

Kontaktperson: Malin Holmström, Charlotte Esping Svarc

Utvidgad primärvård

• En gruppering av olika yrkesprofessioner samarbetar för att hitta en tydlig definition och arbetssätt kring våra sköra äldre.
• Pastel 2.0 finns nu som bilaga att fylla i direkt i journalen via blanketter
• Samarbete sker med Cosmicgruppen gällande dokumentation och vårdplan

Kontaktperson: Evelina Carnebo, Malin Holmström, Charlotte Esping Svarc

Genombrott antibiotikapumpar

• Syftet är att testa arbetssätt kring antibiotikapumpar i olika boendeformer för patienter med långvarig antibiotikabehandling
• Infektionskliniken ansvarar och samverkar med regional och kommunal primärvård
• Arbetssätten utvärderas löpande

Kontaktperson: Malin Holmström

Hjälpmedelsrutin

• Rutin är klar kring uppföljning av hjälpmedel. Skriven generellt för all förskrivande personal men i praktiken ffa för fysioterapeuter och arbetsterapeuter
• Regionövergripande rutin som ska tas i VC-gruppen

Kontaktperson: Evelina Carnebo

Arbetsbeskrivning arbetsterapeuter

• Ett första utkast är klart
• Ska bearbetas på två yrkesträffar och AT lämnar sina synpunkter

Kontaktperson: Evelina Carnebo

Prioriteringsordning fysioterapeuter

• Prioriteringsordningen är klar och ska upp på VC-möte för beslut då den är regionsövergripande. Fysio från alla närvårdsområden har varit med i framtagandet

Kontaktperson: Evelina Carnebo

Kartläggning samarbete psykiatri/distriktsläkare under jourtid

• Inventering av problemområden är utförd, och ska diskuteras vidare där nästa möte är i april.

Kontaktperson: Linda Nilsson

Trygg och säker hemma

Beslut är taget mellan regionen och kommunen om att arbeta utefter Trygg och säker hemma. Men det saknas rutiner, dokumentation samt vilka riskinstrument som skall användas i detta arbete.

• Genomgång/revidering av journalmall omvårdnadsmall PV pågår

• Genomgång av rutindokument pågår

Kontaktperson: Malin Holmström, Charlotte Esping Svarc

Genombrott bäckenbotten

• Mer lättillgänglig information om träning före, under och efter graviditet önskas och det pågår just nu ett arbete med att få in det på 1177.se
• Det är ett samarbete med fysio PV, samordningsbarnmorska och kvinnokliniken
• Det finns många förslag och önskemål från patienterna om ökad kompetens i bäckenbottenhälsa hos fysioterapeut i PV

Kontaktperson: Evelina Carnebo.

Primärvårdsråd

• Gruppering med bland annat hälsovalet, verksamhetschefer och MLA där beslut kan tas om bland annat resurssättning av arbetsuppgifter som överförs från slutenvård till primärvård

Kontaktperson: Linda Nilsson, Ingela Gillberg

Patientsäkerhetsteam

• Nytt arbetssätt för att kvalitetsförbättra vårt arbete med bland annat avvikelser och klagomålsärenden i området. Vi kommer även att arbeta för förbättrad spridning av lärdomar vi kan dra från detta.

Kontaktperson: Linda Nilsson

IMPLEMENTERAT & PÅGÅENDE

Taligenkänning - TIK

• Nytt arbetssätt infört hösten 2023
• Transkribering av text, från tal via diktat direkt till text i journal
• Avser att förbättra patientsäkerhet, ledtider och arbetsmiljö
• Särskild licens och utbildning krävs,utbildningsmaterial och rutiner för verksamheten är utformade
• Planeras att utvärderas under våren 2024

Kontaktperson: Charlotte Esping Svarc, Roger Pettersson

PLANERAT FRAMÅT

• Fortsatt arbete kring gemensamma rutiner i PV
• Information på 1177.se under respektive hälsocentrals kontaktkort skall ses över