Aktuell e-bok

PubMed

Genom att använda bibliotekets ingång till PubMed kommer du åt den fulltext som biblioteket prenumererar på.

Svensk MeSH

Du kan använda Svensk MeSH när du behöver hitta bra sökord, när du exempelvis ska söka PubMed eller Cochrane.

PubMed Tutorial

PubMed Tutorial hittar du lathundar och filmklipp om hur du söker efektivt.

1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)