Allmänhetens frågestund

Allmänheten har möjlighet att att ställa frågor vid varje fullmäktigesammanträde, Allmänhetens frågestund. Frågorna ska ställas till antingen en namngiven fullmäktigeledamot eller ett visst parti som finns representerat i regionfullmäktige.

Frågorna ska vara skriftliga och undertecknade av frågeställaren och lämnas in minst en dag före sammanträdet. Frågan besvaras vid en särskilt angiven tidpunkt under sammanträdet då frågeställaren också har möjllighet att ställa frågan muntligt.

Respektive fullmäktigeledamot eller parti ansvarar för att frågeställaren samt övriga partier i fullmäktige får skriftliga svar vid eller efter sammanträdet.

Frågorna lämnas in till:
Region Jämtland Härjedalen
Box 654
831 27 Östersund

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se