Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden som utses av regionfullmäktige har hand om kollektivtrafikfrågor.

Nämnden har till uppigift att fullgöra regionens uppgift som regional kollektivtrafikmyndighet, ansvara för kollektivtrafikfrågor i regionen samt ansvara för de uppgifter som kommunerna överlåter till regionen som regional kollektivtrafikmyndighet.

Kollektivtrafikennämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Kollektivtrafiknämnden fastställer varje år en verksamhetsplan med en uppföljningsplan. Verksamhetsplanen utgår från den regionplan som regionfullmäktige beslutat om. Planen innehåller mål och aktiviteter som är en markering av vad nämnden bedömer vara viktiga utvecklingsområden att fokusera på det närmaste året för att verkställa det uppdrag och de övergripande mål som regionfullmäktige har beslutat om.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se