Gemensam nämnd för sammanhållen upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

Östersunds, Strömsunds, Krokoms, Härjedalens, Bergs, Bräcke, Åre och Ragunda kommuner samt Region Jämtland Härjedalen har kommit överens om att samverka i en gemensam nämnd i fråga om samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel. Verksamheten regleras i ett samarbetsavtal mellan regionen och kommunerna, samt genom ett fastställt reglemente. Nämnden har i huvudsak följande uppgifter:

  • Att på affärsmässiga villkor svara för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel.
  • Erbjuda hjälpmedel för personer med funktionshinder till dem som är bosatta i kommunerna i länet.
  • Besluta om tillämpningsanvisningar och rutiner för verksamheten, tolkning av hjälpmedelsfrågor där oklarheter råder och övergripande prioriteringsärenden.
  • Ansvara för att sortimentsurval sker på ett sådant sätt att kommuner, region och brukarorganisationer har inflytande, att utvärdering och uppföljning sker av hjälpmedelsverksamheten ur ett brukarperspektiv.

Den gemensamma nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare, en från vardera kommun och region. Nämnden har fyra möten per år.

Protokoll

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se