Regionarkivet

Arkivet är slutarkiv för handlingar från Region Jämtland Härjedalen (tidigare Jämtlands läns landsting). I Regionarkivet finns både administrativa och medicinska handlingar. Här förvaras handlingar som är värdefulla för verksamheten, forskning och det nationella kulturarvet.

För Region Jämtland Härjedalen började arkivbildningen år 1863 när landstingen började sin verksamhet som följd av 1862-års nya kommunallagar. Den 1 januari 2015 bildades Region Jämtland Härjedalen när Jämtlands läns landsting och Jämtlands läns regionförbund bildade en gemensam organisation.

Kontakta oss

Om du vill läsa i någon av de handlingar som vi förvarar, ringer, mejlar eller skriver du enligt kontaktuppgifterna till höger. Om du inte vet om ett arkiv eller en handling innehåller de uppgifter som du är intresserad av, lämna så mycket kringinformation som möjligt. Det tillsammans med vår erfarenhet underlättar sökandet.

Arkiv hos oss

De arkiv som nämns nedan är de som ofta efterfrågas och kan återfinnas hos oss. I skolarkiven finns bland annat betyg, klasslistor och elevkort. I barnhemmens dokumentation som finns bevarad kan man bland annat finna inskrivningsuppgifter och journalanteckningar kring en person som har varit intagen på något av barnhemmen.

Skolor och utbildningar

Jämtlands läns landsting har varit huvudman f ör vårdgymnasium, särskola, vårdhögskola, folkhögskolor, lanthushållskola samt naturbruks- och skogsbruksskola. Nedan är exempel på utbildningar som har funnits i Jämtlands läns landstings regi:

 • Arnljotskolan
 • Sjuksköterskeskolan
 • Sjuksköterskehögskolan
 • Rösta lanthushållsskola
 • Torsta lantmannaskola
 • Åsbygdens naturbruksgymnasium (Torstaskolan)

I de fall som en utbildning har övergått till en ny huvudman, till exempel kommunen, kan handlingar eventuellt återfinnas hos en annan arkivinstitution, som kommunen.

Betygskopior

Vill du beställa ett betyg från Regionarkivet är det enklast att du kontaktar oss. Då behöver vi veta följande uppgifter:
Förnamn och efternamn, även födelsenamn

 • Personnummer
 • Skolans namn, utbildningsort
 • Utbildningens namn/kursbeteckning
 • Startår och/eller avslutningsår
 • Din adress

Beställ ditt betyg i god tid, eftersom handläggning och framtagning kan ta några dagar.

Barnhem

Regionarkivet förvarar även handlingar från barnhem i Jämtlands län. I vår förvaring finns:

 • Storsjölidens spädbarnshem
 • Storsjölidens mödrahem
 • Tallåslidens barnhem
 • Hede barnhem
 • Mörsil
 • Furuhagen
 • Ankaret

När det gäller handlingar från barnhem och social verksamhet, omfattas handlingarna ofta av sekretess enligt offentlighets och sekretesslagen (25 kap) eftersom en stor del av arkivhandlingarna innehåller personrelaterade uppgifter.

Journalkopior

Patientjournaler ska i huvudsak beställas direkt från berörd hälsocentral eller mottagning på sjukhuset. Läs mer om patientjournaler på 1177 Din journal.

Gäller din beställning äldre journaler (före 1970-talet) eller journaler från nedlagda enheter går det bra att skicka beställningen till regionarkivet.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se