Strategi för samisk hälsa

Flicka

Foto: Carl-Johan Utsi

Regionfullmäktige har antagit Strategi för samisk hälsa, som syftar till att förverkliga samernas rätt till en god hälsa och en vård på lika villkor.

– Region Jämtland Härjedalen har jobbat med samisk hälsa länge, säger Robert Hamberg (M), styrelsens 3:e vice ordförande, i ett pressmeddelande. Styrkan med denna strategi är den breda förankringen, som borgar för att vi tillsammans med många aktörer kan jobba mer effektivt för den samiska befolkningens hälsa.

Strategi för samisk hälsa har tagits fram av Kunskapsnätverket för samisk hälsa som omfattar regionerna Norrbotten, Västerbotten, Dalarna och Jämtland Härjedalen tillsammans med Sametinget och nationella samiska organisationer.

Strategins mål är ”en kulturanpassad hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket i Sverige”. Detta ska uppnås via fem delmål:

  • Utbilda: höjd kulturkompetens bland anställda inom hälso- och sjukvården
  • Utveckla: nya arbetssätt och metoder för en språk- och kulturanpassad hälso- och sjukvård
  • Synliggöra: samiska språk och samisk kultur är närvarande och synlig i hälso- och sjukvården
  • Bredda kunskapen: samisk hälsoforskning och kunskapsutveckling för en jämlik hälsa främjas
  • Realisera: verka för ett nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa.

I nästa steg ska strategin brytas ner i regionala handlingsplaner, där det tydliggörs vilka insatser som ska genomföras på regional nivå i relation till respektive delmål.

– Strategi för samisk hälsa syftar till att ge urfolket samerna deras rätt till en god hälsa och en vård på lika villkor, något som inte bara är lagstadgat utan även mänskligt rätt att jobba med, säger Robert Hamberg.

Läs Strategi för samisk hälsa här. Pdf, 1.8 MB.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se