Lagen om nationella minoriteter

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk fastställer de nationella minoriteternas rättigheter och möjligheter i Sverige.

Lagen gäller i hela Sverige och innebär att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas, liksom att de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Förvaltningsmyndigheter är skyldiga att informera om de rättigheter som lagen ger samt att erbjuda inflytande i frågor som de nationella minoriteterna berörs av.

Jämtland Härjedalen ingår i samiskt förvaltningsområde och det innebär ett särskilt skydd för samisk kultur och samiska språk. Som same har du rätt att använda samiska i skriftliga kontakter med Region Jämtland Härjedalen. Vi har i dagsläget inte möjlighet att hantera muntliga kontakter på samiska. Lagen innebär att Region Jämtland Härjedalen ska verka för att det finns medarbetare som har kunskaper i samiska.

Lagen månar särskilt om barns utveckling av en kulturell identitet och barns möjlighet att utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Det är också i linje med barnkonventionen, där artikel 30 handlar om att barn som tillhör urfolk eller en nationell minoritet har en särskild rätt till språk och kultur.

Region Jämtland Härjedalen får statsbidrag för de merkostnader som lagen ger upphov till – och vår samiska samrådsgrupp bestämmer hur statsbidraget ska användas.

Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län är ansvariga för att följa upp lagen och säkerställa att den efterlevs. Region Jämtland Härjedalen redovisar årligen sitt arbete till Sametinget.