Medel för etikprövning etikprövning

Bidrag till etiskt tillstånd

Anställda inom Region Jämtland Härjedalen, med minst 50% klinisk tjänstgöring, som ämnar bedriva vetenskapligt projekt i syfte att publicera resultaten i vetenskaplig tidskrift kan söka bidrag för etisk prövning.

Vem kan söka detta bidrag?

Alla anställda inom Region Jämtland Härjedalen med minst 50% klinisk tjänstgörning.

Ansökningsförfarande

Ansökan skickas in elektroniskt och ska innehålla följande uppgifter:

  • Rekommendationsbrev från handledare (max 1 sida).
  • Projektbeskrivning (1-3 sidor).
  • Korrekt ifylld ansökan om etisk prövning.

Granskning och beslut

  • Handläggningstiden är ca 4 veckor.
  • Beslut går inte att överklaga.
  • Max belopp är 5000 kr
  • Etisk prövning för multicenterstudie beviljas ej

Ansökan om bidrag för etiskt tillstånd handläggs löpande av FoU-enheten.

Skicka din ansökan elektroniskt till fou@regionjh.se

Har du frågor?

Kontakta FoU-enheten via e-post fou@regionjh.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se