Vård till asylsökande, papperslösa och migranter

Asylsökande vuxna, från 18 år, har rätt till akut sjuk- och tandvård, mödravård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, abort, vård enligt smittskyddslagen, samt vård som läkare eller tandläkare bedömer kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd.

Personer med uppehållstillstånd har rätt till sjukvård och tandvård på samma villkor som alla svenska medborgare. Vård ges utifrån det bedömda vårdbehovet och för kommunplacerade till fastställd ordinarie avgift och med beslutat högkostnadsskydd. För kvarboende i Migrationsverkets boenden gäller avgift som för asylsökande vid uppvisande av LMA-kort.

Gömda, tillståndslösa personer från 18 år har rätt till hälsoundersökning och vård enligt samma regelverk som asylsökande.

Barn under 18 år, även gömda flyktingbarn s.k. tillståndslösa har samma rätt till sjukvård och tandvård som folkbokförda barn som är bosatta i Sverige. I det ingår även BVC-kontroller samt vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.