Vanliga frågor kring asylmottagnade

Övergripande

Vilket ansvar har Region Jämtland Härjedalen för asylsökandes hälsa?

Alla asylsökande barn och ungdomar 0-17 år har rätt till samma vård som barn som har uppehållstillstånd eller som är svenska medborgare.

Vuxna har rätt till akut vårt och vård som inte kan anstå. Vad som ska räknas som "vård som inte kan anstå" avgörs i det enskilda fallet av den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal.

Alla asylsökande erbjuds också en hälsoundersökning.

Mer information finns på 1177

Flyktingmottagande och övrig hälso- och sjukvård

Påverkar mottagandet av flyktingar den övriga hälso- och sjukvården?

Om fler individer behöver komma i kontakt med sjukvården kan det innebära en ökad belastning i Primärvården och Folktandvården. Det är alltid medicinska prioriteringar som avgör om en patient kan vänta med sitt vårdbesök eller inte.

Finns det en fara för att asylsökande bär på smittsamma sjukdomar?

Folkhälsomyndigheten har utrett om flyktingar som kommer innebär ökad risk för spridning av smittsamma sjukdomar i Sverige och de gör bedömningen att riskerna är låga. Däremot kan flyktingarna själva vara mer utsatta och det är därför viktigt de erbjuds hälsoundersökningar, så att de som behöver får tillgång till exempelvis vaccinationsskydd, rådgivning eller medicinsk behandling.

Riskbedömningen är bland annat baserad på tidigare utredningar från WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, data från Migrationsverket och vetskap om sjukdomsförekomst i de asylsökande människornas hemländer.

Läs gärna mer i Folkhälsomyndighetens riskbedömning.

För den som är asylsökande, nyanländ eller direktinflyttad från annat land finns översatt information att läsa på Region Jämtland Härjedalens hemsida Länk samt under "Information på främmande språk" i spalten till vänster.