Tolk

För en korrekt bedömning är adekvat tolkhjälp av allra största värde. Den som inte talar svenska har rätt till tolk vid besök till vård eller tandvård, tolken är kostnadsfri för patienten och ska om det är möjligt bokas före besöket.

Att låta släktingar, barn och vänner tolka riskerar sekretessen och tolkningen blir då heller inte helt neutral. Det kan finnas risk för missförstånd som kan få konsekvenser för patienten, för den som tolkar och för sjukvården. Risk att barn tar på sig ett vuxenansvar, får information om den vuxnes situation som inte är anpassad till barnets ålder och mognad.

Tolk bokas via upphandlat tolkföretag och beställning sker via tolkföretagens beställningssystem eller telefon.