Psykisk hälsa

Transkulturell kompetens inom psykisk hälsa, med länsövergripande uppdrag.

Migration och flykt är riskfaktorer för psykisk ohälsa varför det är viktigt med tillgång till god vård när behov uppstår. I kontakt med flyktingar och migranter kan vården behöva anpassas till följd av språkliga och kulturella skillnader, vilket Kompetensteamet kan vara behjälpliga med. I teamets uppdrag med fokus på psykisk hälsa ingår:

  • Kompetensöverföring, rådgivning, utbildning, spridning av arbetsmaterial
  • Konsultativa insatser i generella och specifika vårdärenden inom primärvården, erbjuds tillsammans med patientansvarig behandlare hos respektive HC
  • Spridning av och stöd i användandet av verktyg för bedömning av psykisk hälsa t.ex. kulturformuleringsintervju, screening RHS-13
  • Patientlots (stöd att söka vård, hälsoinformation)
  • Samverkan med Mittuniversitetet kring forskning i regionen

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se