Hälsoundersökning

En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen är målet enligt den svenska hälso- och sjukvårdslagen och det anger inriktningen för all svensk vård.

Alla asylsökande och nyanlända ska därför erbjudas en hälsoundersökning, även personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd ska vid en längre vistelse i landet få ett sådant erbjudande när de uppsöker sjukvården. Hälsoundersökningen ger möjlighet att fånga upp, behandla och förebygga ohälsa hos asylsökande, papperslösa och migranter.