E-resurser A-Ö

Länkar till databaser och vetenskapliga publikationer inom medicin och hälsa.

AccessMedicine (prenumeration upphör 21-12-31)

Innehåller e-böcker, referensverk, diagnostiska verktyg, multimedia, utbildningsverktyg m.m. Finns som app.
Innehåller Harrison's Principles of Internal Medicine, 20:e upplaga (2020).

BrowZine

Läsprogram för tidskrifter. Medicinska bibliotekets prenumerationer samt OpenAccess-tidskrifter. Finns som app.

CINAHL+

Innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi och hälso- och sjukvårdsadministration. Finns som app (EBSCO)

ClinicalKey

Medicinska e-tidskrifter, forskningsartiklar, e-böcker, bilder, filmer, läkemedelnsinformation och evidenssammanfattningar från First Consult. Den fungerar även som ett kunskapsstöd i diagnos och behandling. Finns som app.
Frågor och svar om ClinicalKey

Cochrane Library

Kompletta systematiska litteraturöversikter och protokoll som bygger på meta-analyser och tolkningar av dessa.

EBSCO e-book Open Access (OA) collection (NYTT 21-10-07)

e-böcker inom en mängd olika områden.

Författningshandboken (Bara via regionens interna nätverk)

Innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Internetmedicin.se

Webbtjänst för läkare och sjuksköterskor i den kliniska vardagen.

Internetodontologi

Kunskapsdatabas för tandvårdspersonal som erbjuder granskade och kontinuerligt uppdaterade faktablad – koncentrerade översikter för diagnostik, åtgärder och behandling av olika tillstånd.

Karger Fast Facts

Fast Fact-serien innehåller mer än 100 böcker inom en mängd olika medicinska områden.

Läkemedelsverket - Behandlingsrekommendationer

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är avsedda som kunskapsstöd och vägledning till hur läkemedel bör användas i den kliniska vardagen och riktar sig främst till hälso- och sjukvården och djursjukvården.

Medline via EBSCOhost (Bara via regionens interna nätverk)

Referensdatabas inom ämnesområdena medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi. Databasen produceras av National Library of Medicine och indexerar ca 4800 tidskrifter varav ca 600 inom omvårdnad och rehabilitering.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Regionernas gemensamma plattform för att bland annat utveckla, lagra och sprida kunskap. Använd sökfunktionen eller navigera till innehållet via ämnesområde eller listan A till Ö. Du kan också välja region för att se lokala tillägg.

Oxford Medical Handbooks

A series of pocket handbooks, written for a broad medical readership, from students, junior doctors and specialist trainees, to nurses, dentists, paramedics, and allied health professionals.

Oxford Textbook of Medicine, 6 edn 2020

Covers the scientific aspects and clinical practice of internal medicine and its subspecialties. It offers practical guidance on clinical management and the prevention of disease. Throughout the book, basic science and clinical practice are integrated.

PEDro - Physiotherapy Evidence Database

Randomiserade kontrollerade studier och systematiska litteraturöversikter inom sjukgymnastik. Databasen produceras av Centre for Evidence-Based Physiotherapy i Sydney och innehåller huvudsakligen referenser på engelska.

Praktisk medicin

Ett kunskapsstöd som beskriver de ca 1000 vanligaste åkommorna utifrån läkarens perspektiv. Materialet på sidan är insamlat under decennier och ett stort antal läkare bidrar till att texten hålls uppdaterad.

PsycINFO

Tidskriftsartiklar och böcker inom psykologi och angränsande ämnesområden, samt artiklar med psykologiska aspekter inom exempelvis medicin, psykiatri, sociologi, pedagogik, lingvistik och antropologi.
Finns som app (EBSCO)

PubMed

En av de största medicinska databaserna inom det medicinska ämnesområdet, med fokus på medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi. Innehåller över 30 miljoner referenser till vetenskapliga artiklar.

PubMed Tutorial - Lathundar och filmklipp om hur du söker effektivt i databasen.

Rikshandboken i barnhälsovård

Ett metod- och kunskapsstöd för alla som arbetar i barnhälsovården.

SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Systematiska översikter på svenska.

SIS - standarder

Webbtjänst med svensk, europeisk och global standard.
Information om regioners tillgång till SIS-standarder.

Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Springer

Innehåller e-böcker från förlaget Springer med förra året som publiceringsår.

Svensk MeSH

I Svensk MeSH hittar du medicinska ämnesord, både på svenska och engelska. MeSH-termerna översätts till svenska av Karolinska Institutet.

Svensk MeSH - Termer för upplevelse och bemötande

Här hittar du ett antal termer som du kan använda som utgångspunkt när du vill hitta sökord som handlar om känslor, upplevelser och bemötande. MeSH-vokabulären är tyvärr i dagsläget något underutvecklad när det kommer till dessa områden så Karolinska Institutet ger tips på termer.

UpToDate

Ett evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandlingsriktlinjer, prevention och prognos. Innehållet presenteras som sammanfattande artiklar över kliniska tillstånd. Finns som app.

Vårdhandboken

Innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela Sverige. Vårdhandboken innehåller förutom texter även filmer och bildspel samt flera hundra illustrationer och foton


Diverse länkar inom medicin och hälsa.

BASE – Bielefeld Academic Search Engine

Index och söktjänst från Bielefelds universitetsbibliotek för vetenskapligt material, där cirka 60 procent är öppet tillgängligt.

DIVA - Digitala vetenskapliga arkivet

En gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 49 lärosäten och forskningsinstitutioner.

DOAJ - Directory of Open Access Journals

Innehåller tusentals Open Access-tidskrifter inom bland annat teknik, medicin, samhällsvetenskap och humaniora.

FASS

Läkemedelsinformation för vårdpersonal och patienter.

Folkhälsomyndigheten

Svensk statlig myndighet som har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor.

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30)

Socialdepartementet.

Janusinfo

Innehåller kommersiellt obunden läkemedelsinformation, enkla beslutsstöd att använda vid patientmötet och information för fördjupning och fortbildning riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Avsändare är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Läkartidningen

En svensk tidskrift och organ för Sveriges Läkarförbund, läkarnas fackliga organisation i Sverige. Finns även som papperstidning på Medicinska biblioteket.

OTseeker

Databas med referenser till systematiska översikter och randomiserade studier inom arbetsterapi.

Palliativguiden

En nationell förteckning över verksamheter som bedriver specialiserad palliativ vård.

ResearchGate

Social plattform och sökmotor av och för forskare inom samtliga dicipliner. Många artiklar publiceras av medlemmar som OpenAccess.

Sveriges kommuner och regioner - SKR

Sveriges Kommuner och Regioner, tidigare Sveriges Kommuner och Landsting, är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 regioner

TRIP - Turning Research Into Practice (Gratisversion)

Sökmotor som söker efter evidensbaserade resurser som finns på internet, bland annat material från SBU, Cochrane Library, HTA och PubMed. Sökresultaten sorteras och presenteras i hierarkiska kategorier med ett ganska litet urval av ”bästa evidens” i toppen. TRIP finns som en prenumerationstjänst och en begränsad gratisversion.

1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)